Marihuana i adolescenti

Hesi Prodavnica Hempatia Organics Nutrients

embrlajzer

Aktivan Član
29.10.2004
119
2
0
36
www.labrnja.tk
Prohibicija marihuane nije smanjila njenu upotrebu meðu adolescentima

Uvod

Prohibicija marihuane se može definisati kao niz zakona koji propisuju kazne za sve prekršaje vezane za marihuanu, ukljuèujuæi posjedovanje i uzgajanje za sopstvenu upotrebu. Napori da se ovi zakoni izmjene – makar i da se ukloni zabrana korišæenja marihuane u medicinske svrhe – se konstantno susreæu sa argumentom da je zabrana nužna ne bi li se smanjila zloputreba droga meðu adolescentima.

Ovaj izvještaj pokazuje da prohibicija marihuane u Sjedinjenim Državama nije dovela do smanjenja njenog korišæenja meðu adolescentima.

MPPF (The Marijuana Policy Project Foundation) nije uspjela da doðe ni do jednog nauènog dokaza koji pokazuje da zabrana marihuane rezultira u smanjenom korišæenju, kao ni do dokaza da bi uklanjanje kazni rezultiralo u poveæanjoj upotrebi marihuane meðu adolescentima.

I. Krivièni zakon nije smanjio upotrebu marihuane meðu adolescentima

A. Razlike u kaznama izmeðu država (SAD)

Do 1979, u jedanaest država (Aljaska, Kalifornija, Kolorado, Mejn, Minesota, Misisipi, Nebraska, Nju Jork, Sjeverna Karolina, Ohajo i Oregon) u kojima živi 32,6% stanovništva SAD – dekriminalizovana je marihuana, odnosno zatvorska kazna više nije dodeljivana onima koji bi bili zateèeni sa malom kolièinom marihuane. Prekršioci u ovim državama ne bivaju uhapšeni nego im se da pismena opomena na mjestu prekršaja, slièno kao kazna za pogrešno parkiranje, i od njih se zahtjeva da plate manju novèanu kaznu.

Istraživaèi finansirani od strane države (SAD) koji su prouèavali upotrebu droga meðu adolescentima i njihovo ponašanje su u periodu 1975-80 ispitivali efekte kriviènih kazni za upotrebu marihuane. Izvještaji o uèestalosti upotrebe meðu srednjoškolcima u dekriminalizovanim državama su uporeðeni sa onima u ostalim državama. Zakljuèak istraživaèa bio je da ,,dekriminalizacija vizuelno nije imala efekta kako na upotrebu marihuane tako ni na ponašanje i uvjerenja vezana za korišæenje iste meðu Amerikancima ove starosne dobi''.

MPPF nije upoznata sa drugim istraživanjima ovog tipa.

B. Kvazi-legalizacija u Holandiji u poreðenju sa prohibicijom u SAD

Od 1976. uzgajanje, prodaja i posjedovanje malih kolièina marihuane se zvanièno tolerišu u od strane holandske vlade. Marihuana je tehnièki gledano ilegalna, no prosekuciona diskrecija je omoguæila da preko hiljadu (1000) kafiæa ostane imuno na zabranu. Zakoni protiv marihuane tièu se jedino velikoprodaje i zloupotrebe.

Zanimljivi su rezultati istraživanja Lynna Zimmera i Johna Morgana, dvojice profesora sa Univerziteta u Nju Jorku:

Procenat (%) ljudi koji su ikad probali marihuanu:

SAD Holandija
Ukupna populacija
Odrasli do 34 godine
Stariji tinejdžeri
Mlaði tinejdžeri 31,1
47,3
38,2
13,5 28,5
45,5
29,5
7,2


C. Dekriminalizacija na teritoriji Australije nije dovela do poveæane upotrebe

Dvije od osam australijskih teritorija (Južna Australija, 1987. i glavna australijska teritorija, 1992) eliminisale su zatvorsku kaznu za posjedovanje manjih kolièina marihuane za liènu upotrebu. Prekršioci jedino treba da plate manju novèanu kaznu. Australijska vlada pokrenula je istraživanje u vezi upotrebe marihuane i izvještaj (iz 1996. godine) je sledeæi:

(procenti se odnose na populaciju svih dobi)
dekriminalizovane teritorije ostalih Å¡est teritorija
Australijanci koji su ikad probali marihanu 34% 30%
Australijanci koji su koristili marihuanu u poslednjih godinu dana 12% 13%

....

IV Kako zabrana marihuane doprinosi upotrebi teških droga meðu adolescentima

A. Holanska omladina manje probava kokain

U 1994. svega 0,3% Amsterdamaca od 12 do 17 godina su probali kokain. Kod amerièke omladine ovaj procenat je pet puta veæi – 1,7% !

B. Zabrana marihuane kreira mješovita tržišta droge

U Americi, uživaoci alkohola ne moraju da stupaju u kontakt sa prodavcima ilegalnih supstanci.

U Holandiji je tržište marihuane regulisano i samim tim odvojeno od tržišta teških droga kao što su heroin i kokain.

Prema publikaciji Nacionalnog instituta SAD - korišæenje marihuane dovodi djecu i tinejdžere u kontakt sa korisnicima i prodavcima drugih droga. Samim tim veæe su šanse da korisnik marihuane bude izložen situaciji ili nagovoren da proba neke druge droge.

C. Umanjeni kredibilitet

Politika i edukacioni programi koji preuvelièavaju opasnost marihuane narušavaju kredibilitet upozorenja vezanih za mnogo opasnije supstance.

Zagovornici prohibicije su trenutno u kampanji s nastojanjem da ubjede javnost da je marihuana teška droga, slièna kokainu i heroinu. Npr, Joseph Califano, predsjednik CASA-e, insistira na tome da bi ljudi trebalo da zovu marihuanu teškom drogom, jer ona to i jeste...

Šta bi se desilo ako bi adolescentni korisnici marihuane poèeli smatrati sebe korisnicima teških droga? Da li bi takav pogled uveæao ili umanjio šanse da poènu koristiti prave teške droge? S obzirom da upotreba heroina meðu mladima naglo raste, zar ne bi bilo pametnije povuæi jaku liniju izmeðu marihuane i zaista opasnih i teških droga?

V. Zakljuèci

Postojeæi nauèni dokazi ukazuju na to da prohibicija marihuane ne smanjuje njenu upotrebu meðu adolescentima.

Zabrana marihuane nije umanjila njenu dostupnost niti uèinila da je omladina manje koristi.

Zabrana marihuane zapravo može dovesti do njene poveæane upotrebe meðu adolescentima.

Prohibicija može uveæati šanse da æe korisnici marihuane probati teške droge.

Postojeæi dokazi ukazuju na to da depenalizacija liène upotrebe i nabavke marihuane ne bi dovela do njene poveæane upotrebe meðu adolescentima.