Prijevod http://www.cannaprag.net/

Hempatia Soma Seeds Herbies Headshop

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
kontam da je ovo super tekst te da ga treba prevesti a odreðena mjesta prilagoditi

ja sam preveo nešto kolko sam stigo, i nastaviæu dalje ima još dosta dobrih tekstova za prevodit i za osmislit a vezani uz udrugu (cilejvi, statut...)

ak neko ima volje aj nek se da na poso

Kanabis Pragmatizam

Zašto je potreban KP?
Prohibicija se temelji na velikoj laži.

Trenutna politika prema drogama - ukljuèujuæi i kanabis - je prohibicija.
Posjedovanje, upotreba i trgovina su ilegalni.
To je tako kako bi bili sigurni i zaštiæeni od droge, meðutim prohibicija nas ne èini niti sigurnim niti zaštiæenim.

Kanabis se predstavlja ili kao "ubica mladeži" ili kao "bezopasna biljka", ovisno o tome koga slušate. Ovako loše i bolesno informirana diskusija je simptom prohibicije.

Ništa na zemlji nije totalno sigurno, tu se ubraja i kanabis, meðutim kao što je to i sa svim ostalim stvarima, rizik koji je povezan sa upotrebom je posve razumljiv i mjerljiv.

Prohibicija djeluje tako što spreèava znanje i razumijevanje te tako umnožava potencijalnu opasnost od upotrebe kanabisa nego što to treba biti.

Moguæi rizici upotrebe kanabisa nisu argumenti za nastavak prohibicije, veæ su to jaki argumenti za regulirani i kontrolirani legalni režim koji cilja na smanjivanje štete i zaštitu slabijih.

Kroz KP æemo težiti ka tome da budemo inkluzivan te poštivati raznolikost iskustava koje ljudi imaju. Ohrabrivati æemo komentatore da kritièki i pošteno gledaju nova istraživanja i studije, ali inzistirati æemo da se istraživanja temelje na dobrom znanju, koje koristi statistièki valjane podatke s obzirom na prirodu droge koja se koristi i populaciju koja koristi.

KP prepoznaje da iako veæina korisnika ima nekolicinu ili nikakav problem sa upotrebom kanabisa, postoji prava i validna zabrinutost povezana sa upotrebom i naèinom upotrebe.

Postoje takoðer komplicirana društvena pitanja povezana sa prirodom opskrbe, iliti ilegalno "crno tržište" koje se uvijek veže uz organizirani kriminal.

Tijekom 30 godina, kako je predstavljen èlanak o zlouporabi droga, upotreba kanabisa je enormno porasla. Èak je "prvi put" upotreba je dosegnula djecu za koju je biti korisnik skoro pa norma dok u nekim podruèjima to jest norma.

Djecu treba zaštititi od droge, dok se njihovi mladi umovi razvijaju a oni još uvijek uèe sami o sebi i o svijetu oko njih. kako bi se to postiglo, trgovina mora biti regulirana. Dok mi èinimo upravo suprotno tj. trgovina je neregulirana i ilegalna.

Zakoni se trebaju oblikovati na naèin koji æe zaštititi djecu od svih aspekata trgovine drogom, na isti naèin na koji to èinimo sa alkoholom i duhanom. Dosita sa tim trebamo biti ozbiljni! Prohibicija to èini nemoguæim.

Prohibicija je zakazala u svojem naumu potiskivanja kanabis trgovine i kulture. Ono što je prohibicija napravila jest to da je stvorila ogroman profit koji se ne može izraèunati, i nereguliranu trgovinu koja èesto puta sponzorira organizirani kriminal pa èak i terorizam.

Mnoge tvrdnje koje vlada donosi u vezi postignuæa ciljeva s politikom prema drogama, su temeljeni na nesigurnim podacima, te su ništa drugo doli puka retorika.

Prohibicija je dovela do toga da opskrba kanabisom varira u èistoæi, kvaliteti i sastavu. Ne postoje dobne granice u prodaji, niti mjesta prodaje koja mogu biti regulirana na ovaj ili onaj naèin. Jedina kvalifikacija potrebna za dilanje jest biti sklon odsutnosti kontrole.

Buduæi da ne postoji veto na ljude koji opskrbljuju kanabisom, oni ponekad opskrbljuju i sa daleko opasnijim substancama, što bi znaèilo da su oni èesto puta izlaz u druge droge. Iako su neki dileri entuzijastièni po pitanju proizvoda koji prodaju, malo njih ako uopæe itko od njih, je informiran o prirodi i kvaliteti proizvoda, a mnoge ih uopæe nije ni briga.

Uopæe ne postoji pokušaj da se korisnici kanabisa educiraju u sigurne naèine konzumacije. Ne postoje programi koji bi ciljano ohrabrivali sigurne metode pušenja, posebice u sluèaju konzumacije u kombinaciji sa duhanom. Posljedièno tome, mnogi kanabis pušaèi i dalje koriste mix duhana i kanabisa.

Unazad nekoliko godina vlada je poèela uviðati znaèaj i potrebu za "harm reduction" (redukcija štete) edukaciju te je predstavila edukaciju o drogama u škole. Takoðer je otvorila službu za informacije o drogama nazvanu "Talk to Frank" (Prièaj s Frankom), kako god, validna informacija po pitanju zdravlja u upotrebi droga je kompromitirano time što Frank kampanja zapravo podupire i pomaže prohibiciju. Posljedièno tome informacije su nepotpune i djelomiène što je dovelo do nepovjerenja.

Nalazimo se u apsurdnoj situaciji u kojoj odreðeni medijski sektori upozoravaju na porast jakosti kanabisa u posljednjih nekoliko godina, bez da se pouzdanih podataka koji bi podupirali takvu tvrdnju. Isto tako, korisnici nemaju uopæe predstavu o tome što kupuju tj. koliko je jak kanabis koji kupuju. Jedini podatak do kojeg se može doæi po pitanju jakosti kanabisa je od nekih uzoraka koji su igrom sluèaja došli u posjed, a uopæe nisu pouzdani za bilo kakve rezultate, a kamoli izvlaèiti nekakve statistike.
Prohibicija je dovela do toga da su se mnoge društvene zajednice odvojile od policije, uništila je brojne porodice i karijere.


"Bijes od marihuane" (Reefer Madness, 1970)
- To je izraz koji je postao popularan zbog jednog filma u 1930-ima, èija je svrha bila da podupre pokrete u nastanku koji su bili usmjereni ka prohibiciji u SAD.
- U oèima nekih voða prohibicije taj film je postao simbol tadašnje vladine kampanje za što postoje dobri razlozi.
- Reefer Mandess i neki drugi primjeri amerièke antikanabis propagande je oblikovala temelj današnje politike, i nažalost danas živimo sa tim nasljeðem uzrokovanim dezinformacijama od strane vlasti.
- Brojne novine i naslovnice u debati o kanabisu su èini se bile temeljene po skriptu filma Reefer Madness.
- Kako god, prihvaæamo to da za neke ljude postoji komplicirana povezanost izmeðu kanabis upotrebe i pitanja mentalnog zdravlja.
- Jedan od naših velikih ciljeva jest doæi do spoznaje i razumijevanja ove problematike te kreirati politiku kako bi se zaštitili "ljudi pod rizikom".
- Poštujemo one za koje kanabis predstavlja štetne efekte na njihovo mentalno zdravlje, ali takoðer smatramo da su naša prava ugrožena ako tako ne mislimo.Ne tako davna reklasifikacija droga o upotrebi kanabisa je došla zato što je zakon jednostavno bio nesprovediv. Meðutim, pomak koji je napravljen zapravo je nikakav; puko prepoznavanje èinjenice da nije napravilo ništa po pitanju pravih briga oko anarhije stvorene prohibicijom. Slièno tome, bilo kakvo pooštravanje zakona æe jednostavno znaèiti povratak na poziciju prije reklasifikacije 2004. Pravo i znaèajno pregledavanje zakona o kanabisu je hitno potrebno.

Ukratko, sve je to jedan veliki nered van kontrole, a oni najranjiviji su izloženi najveæem riziku i to se mora zaustaviti.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
ak je vgenjo reko da je super onda je super
a ak sam ja reko da treba prevest onda æu ja prevest
he he he he
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
@admin's
mal sam preradio i prilagodio ovaj link za naša podruèja
el može ovo iæ sajt,
još nisam dovršio,al vidite kuda idem

ima još mal da dovršim

Kanabis Pragmatizam
Što je KP?
Kanabis pragmatizam je:
1. svjesnost o pravnom aspektu kanabisa, posljedicama tog statusa, i 2.ponašanje sukladno tome!

Zašto je potreban KP?
Zato jer se prohibicija temelji na velikoj laži, obmani javnosti i nepravdi!

1. Svjesnost
Trenutna politika prema drogama - ukljuèujuæi i kanabis - je prohibicija.
Posjedovanje, upotreba i trgovina su ilegalni.
To je tako kako bi bili sigurni i zaštiæeni od droge, meðutim prohibicija nas ne èini niti sigurnim niti zaštiæenim.

Kanabis se predstavlja kao “prvi korak ka težim drogama”. Ako je to tako što su onda cigarete i alkohol (legalne droge)? Kako može biti put ka teži drogama kad naš zakon, nažalost, uopæe nema klasifikaciju droga.

Ovako loše i bolesno informirana diskusija je simptom prohibicije.

Prohibicija je pubertetlija jer se ne ponaša zrelo, zato jer porièe stvarnost. Stvarnost je ta da je kanabis biljka tisuæljeæima prisutna u ljudi i nemoguæe ga je iskorijenit iz upotrebe ljudi, a još teže iz postojanja, a to je ono što je krajnji cilj prohibicije.

Prohibicija uzrokuje ubijanja, isto kao i u vrijeme prohibicije alkohola, sjetimo se samo Al Caponea.

Prohibicija proizvodi kriminal i kriminalce.

Ništa na zemlji nije totalno sigurno, tu se ubraja i kanabis, meðutim kao što je to i sa svim ostalim stvarima, rizik koji je povezan sa upotrebom je posve razumljiv i mjerljiv.

Prohibicija djeluje tako što spreèava znanje i razumijevanje te tako umnožava potencijalnu opasnost od upotrebe kanabisa nego što to treba biti.

Moguæi rizici upotrebe kanabisa nisu argumenti za nastavak prohibicije, veæ su to jaki argumenti za regulirani i kontrolirani legalni režim koji cilja na smanjivanje štete i zaštitu slabijih.

KP prepoznaje da iako veæina korisnika ima nekolicinu ili nikakav problem sa upotrebom kanabisa, postoji prava i validna zabrinutost povezana sa upotrebom i naèinom upotrebe.

Postoje takoðer komplicirana društvena pitanja povezana sa prirodom opskrbe, iliti ilegalno "crno tržište" koje se uvijek veže uz organizirani kriminal.

Tijekom 30 godina, kako je predstavljen èlanak o zlouporabi droga, upotreba kanabisa je enormno porasla. Èak je "prvi put" upotreba dosegnula djecu za koju je biti korisnik skoro pa norma dok u nekim podruèjima to jest norma.

Djecu treba zaštititi od droge, dok se njihovi mladi umovi razvijaju a oni još uvijek uèe sami o sebi i o svijetu oko njih. kako bi se to postiglo, trgovina mora biti regulirana. Dok mi èinimo upravo suprotno tj. trgovina je neregulirana i ilegalna, i prepuštena je mafiji.

Zakoni se trebaju oblikovati na naèin koji æe zaštititi djecu od svih aspekata trgovine drogom, na isti naèin na koji to èinimo sa alkoholom i duhanom. Doista sa tim trebamo biti ozbiljni! Prohibicija to èini nemoguæim.

Prohibicija je zakazala u svojem naumu potiskivanja kanabis trgovine i kulture. Ono što je prohibicija napravila jest to da je stvorila ogroman profit koji se ne može izraèunati, i nereguliranu trgovinu koja èesto puta sponzorira organizirani kriminal pa èak i terorizam.

Mnoge tvrdnje koje vlada donosi u vezi postignuæa ciljeva s politikom prema drogama, su temeljeni na nesigurnim podacima, te su ništa drugo doli puka retorika i dobivanje politièkih poena na temelju (sumnjivog) morala.

Prohibicija je dovela do toga da opskrba kanabisom varira u èistoæi, kvaliteti i sastavu. Ne postoje dobne granice u prodaji, niti mjesta prodaje koja mogu biti regulirana na ovaj ili onaj naèin. Jedina kvalifikacija potrebna za dilanje jest biti sklon odsutnosti kontrole.

Buduæi da ne postoji veto na ljude koji opskrbljuju kanabisom, oni ponekad opskrbljuju i sa daleko opasnijim supstancama, što bi znaèilo da su oni èesto puta izlaz u druge droge. Iako su neki dileri entuzijastièni po pitanju proizvoda koji prodaju, malo njih ako uopæe itko od njih, je informiran o prirodi i kvaliteti proizvoda, a mnoge ih uopæe nije ni briga.

Uopæe ne postoji pokušaj da se korisnici kanabisa educiraju u sigurne naèine konzumacije. Ne postoje programi koji bi ciljano ohrabrivali sigurne metode pušenja, posebice u sluèaju konzumacije u kombinaciji sa duhanom. Posljedièno tome, mnogi kanabis pušaèi i dalje koriste mix duhana i kanabisa.

Unazad nekoliko godina vlada je poèela uviðati znaèaj i potrebu za "harm reduction" (redukcija štete) metodama, premda im ne želi dati zapravo vrijednosti koju zaslužuju.


Nalazimo se u apsurdnoj situaciji u kojoj odreðeni medijski sektori upozoravaju na porast jakosti kanabisa u posljednjih nekoliko godina, bez da se pouzdanih podataka koji bi podupirali takvu tvrdnju. Isto tako, korisnici nemaju uopæe predstavu o tome što kupuju tj. koliko je jak kanabis koji kupuju. Jedini podatak do kojeg se može doæi po pitanju jakosti kanabisa je od nekih uzoraka koji su igrom sluèaja došli u posjed, a uopæe nisu pouzdani za bilo kakve rezultate, a kamoli izvlaèiti nekakve statistike.

Prohibicija je dovela do toga da su se mnoge društvene zajednice odvojile od policije, uništila je brojne porodice i karijere.
Bilo kakvo pooštravanje zakona æe znaèiti samo nazadovanje.
Ukratko, sve je to jedan veliki nered van kontrole, a oni najranjiviji su izloženi najveæem riziku i to se mora zaustaviti.
Pravo i znaèajno pregledavanje zakona te promjene u pristupu prema drogama kad je u pitanju kanabis su hitno potrebne.

2.Ponašanje u skladu sa svijesnosti o pravnom...