Prijevod Kanabis i Krist

Hempatia Soma iGrow Hemps garden

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
tu je samo sadržaj pa budem postao poglavlje po poglavlje jer je dost interesantno (bar nekima)

SADRŽAJ
Kanabis i Krist:Isus je koristio Marihuanu

1 Isus je koristio Marihuanu
2 Drugi kršæanski izvori
3 Pomazanik
4 Pomazanici
5 Nepotpuno krštenje
6 Gnostièke misterije
7 Misterije vjere
8 Blago svjetlosti i misterija pet drveta
9 Listovi drveta su za lijeèenje nacija“pogana“
10 Lijeèenje gubavaca
11 Lijeèenje ozljeðenih
12 Istjerivanje demona
13 Arheološki dokazi

preuzeto sa http://www.cannabisculture.com/backissues/cc11/christ.html
a oni preuzeli od
Adapted from Sex, Drugs, Violence and the Bible: The Pagan Origins of the Judaic and Christian Traditions (Volume 2, The New Testament and Related Literature). By Chris Bennett and Neil McQueen.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
zapravo cannebosanac je sve veæ bio preveo (tzv.prva ruka :lol: )
al ja odugovlaèim sa drugom rukom (gdje bi trebala iæ hebrejska slova, navoðenje izvora i ostala šminka i kozmetika)

budete prièekali obradu a evo vam ovo sirovo hehehe


Koji dan mjesec dana,bio sam zauzet svim i svaèim doma.Nije moglo prije .Evo ti sad sve u komadu pa se zabavljaj,adaptiraj i lektoriraj i tako to .

Kanabis i Krist:Isus je koristio Marihuanu

„Kad dim uðe u moje JA“ 4. dio serijala o povjesti(istoriji) kanabisa i ljudske svijesti.

„Ako znate istinu , istina æe vas osloboditi.“(Ivan 8:32)

Isus je koristio Marihuanu

Koliko god bi se sumnjivom slijedeæa hipoteza mogla uèiniti èitatelju,mogu toliko smiono da izjavim odmah u poèetku:ili je Isus koristio travu ili nije bio Krist.Sama rijeè „Krist“,uèešæem(uèestvovanjem) svojeg jeziènog porijekla i stvarnog znaèenja, daje nam najdublje dokaze da je Isus u stvari koristio istu biljku kao i njegovi stari semitski preci,i koju još uvijek koriste ljudi širom svijeta zbog svojih prosvjetljujuæih i ljekovitih osobina.

Grèki naziv „Krist“ je prijevod hebrejske rijeèi Mesija , što je u Engleskom „The Anointed“(Pomazanik na našim jezicima)[D]Da bi neko bio priznat kao Mesija morao je biti pomazan svetim uljem , èija je upotreba bila ogranièena na hebrejske sveæenike i kraljeve . Ako Isus nije bio prošao ovakav obred inicijacije onda on nije bio Krist, niti je mogao službeno zahtjevati taj naziv.

[D]Naziv „Mesija“,koji se odnosio na sve stare kraljeve Izraela, je mnogo stariji nego Krišæanstvo . „Krist -Pomazanik , naziv je mnogih srednjo-istoènih žrtvenih bogova:Attis,Adonis,Tammuz,Osiris...“

Stari recept za ovo ulje pomazanja, zabilježen je u Starom zavjetu u Knjizi izlaska(30:22-23)sastoji se od ekstarkta od preko 4 kg cvjeta kanabisa,hebrejski „kaneh-bosm“, koji se mješao s 1 hin-om(oko 6.5 litara) maslinovog ulja , skupa sa nekoliko drugih bilja i zaèina. U stara vremena `odabranici`(chosen ones) bili bi doslovno natopljeniu ovo snažno sveto ulje kanabisa .
Slovo „m“ u u hebrejskoj rijeèi kaneh-bosm koristi se u množini ,i oblik iste rijeèi u jednini tj.kaneh-bos zvuèi primjetljivo slièno današnjoj rijeèi kanabis.Iako je èesto prevoðena kao „kalamus“(grèki),rijeè je prevedena kao `mirisna trstika`(fragrant-cane) u veæini modernih biblija,i specifièno oznaèava mirisne vrhove kanabisa u cvatu.

Od vremena Mojsija pa kasnije sve do proroka Samuela, sveto ulje pomazanja koristilo je šamansko levitsko sveæenstvo da primi „otkrivenja od Gospoda“ .U poèetku doba Kraljeva , Samuel proširuje upotrebu svetog ulja na hebrejske monarhe (vladare) pomazavši Saula(i kasnije Davida) kao „Mesije-kraljeve“.Ovi kraljevi vodili su svoj narod uz pomoæ pronicljivosti(razuma) postignute korištenjem svetog pomazanja da postanu „u posjedu duha Gospodnjeg“.

„Pomazanje je bilo uobièajeno meðu kraljevima Izraela.Bio je to znak i simbol kraljeva . Rijeè `Mesija` oznaèava `Pomazane`i nijedan od kraljeva Izraela nije zvan Mesija ukoliko nije pomazan“. Naziv je bio dat iskljuèivo samo onima „koji su imali krunu Božjeg pomazanja nad sobom“(Levitski zakonik 21:12).
Nakon pada židovskih kraljevstva, i krvavih èistki koje su pratile krivotvoreno otkriæe Knjige zakona(1 knjiga o Kraljevima 23),sveto ulje kanabisa biva zabranjeno dovodeæi ga u vezu s poganskim štovanjem.Ipak èini se da su izvjesne sekte zadržale topical(koji se nanosi izravno na kožu) entheogen,i nastavile s obièajima stare religije,tiho oèekujuæi povratak Mesije-kralja iz Davidove loze(porjeklom od Davida).

Služba Isusova oznaèila je povratak židovskih Mesija-kraljeva,i time ponovnu pojavu svetog ulja.Isus je nazvan Krist jer je povrijedio Staro zavjetni tabu o kanabisovom ulju i razdjelio ga slobodno za obrede inicijacije i za lijeèenje bolesnih i ranjenih.

Iako postoje neki dokazi u tradicionalnom Novom zavjetu o Isusovoj upotrebi ovog kanabisovog ulja, dobijamo jasniju sliku njegove važnosti kada takoðe pogledamo u preživjele gnostièke spise.Izraz gnostièki ,od grèkog gnosis(znanje),odnosi se na razne ranokrišæanske sekte koje su imale krajnje razlièita ,vjerovanja i o Isusu i njegovom uèenju , od vjerovanja koja nam dolaze kroz moderno krišæanstvo.

Drugi kršæanski izvori

U prvih 400 godina poslije Isusovog roðenja,izraz „Krišæanski“ korišten je za mnoge sekte i veliki broj razlièitih spisa . Prihvaæanjem jedne od više asketskih grana krišæanstva od strane vladajuæe rimske klase , krišæanstvo postaje glavna religija bivših progonitelja krišæanstva .


U nastojanju da ujedini vjernike u masu kojom se može lakše vladati , novo nastala rimokatolièka crkva održala je niz koncila . Na ovim koncilima zabranjeni su ne samo pogani , nego i razlièite krišæanske sekte, i veæi broj bogate krišæanske literature smanjen je na nekoliko tanjih spisa koji su preživjeli kao moderni Novi zavjet.[Z]
[Z] Novi zavjet u svom sadašnjem obliku sastavljen je i ureðen izmeðu 367-397 god.poslije Krista ,oko 12 generacija od samih dogaðaja koje opisuje .

U pokušaju da spase svoje spise od urednièkog plamena rimokatlolièke crkve,izvjesni krišæani tad smatrani gnostièkim hereticima,sakrili su kopije svitaka u špilje(peæine). Jedno od ovih skrovišta ,pronaðeno je u 20. stoljeæu ,i veæi broj ranokrišæanskih spisa nazvan je Nag Hamadi knjižnica,prema podruèju u egiptu gdje su pronaðeni . Ono malo što se znalo o gnosticima ,prije ovog otkriæa ,bilo je iz nekoliko djelimiènih spisa , i mnoge polemike su voðene od osnivaèa katolièke crkve protiv tih spisa.

Ne postoji razlog da se ovi stari gnostièki spisi smatraju manje toènim ,opisima Isusovog života i uèenja , od onih u Novom zavjetu .U smislu , da otkriæe Nag Hamadi knjižnice oznaèava Isusovo uskrsnuæe ,kao povijesne osobe,staleškog buntovnog mudraca koji je propovjedao prosvjetljenje u obredima koji ukljuèuju upotrebu magiènih biljaka,i koji je više anoalogan(slièan) indijskom Shivi,ili grèkom Dioniziju,nego pobožnom asketi kakvog nam opisuje Novi zavjet .

Pomazanik

Suprotno Novozavjetnom opisu datom u evanðeljima po Mateju i Luki ,Isus vjerovatno nije bio roðen kao Mesija . Ovaj naziv dobio je nakon što ga je Ivan Krstitelj inicirao(krstio),i nije iznenaðujuæe da je mit o djevici koja je rodila neprisutan u evanðelju i po Ivanu i po Marku, i da oni svoje prièe o Isusovom kratkom životu poèinju njegovom inicijacijom kod Ivana krstitelja.

Iako njihove verzije Isusovo krštenje kod Ivana Krstitelja opisuju kao uranjanje u vodu , izraz „baptism“(krštenje) ima konotacije „iniciacije“, i gnostièki zapisi pokazuju da je izvorni(originalni) obred bio izveden u spoju sa obredom pomazanja kanabisom , „pomazanjem bilo prije ili poslije ceremonije krštenja“. Neki gnostièki tekstovi takoðe specifièno pokazuju da je Isus dobio naziv Krist „zbog pomazanja“, ne zbog krštenja vodom .

Može se zamisliti , da bi sapiranje ulja vodom bilo sredstvo za prestanak obreda i efekata ulja.
Opisi djelovanja obreda jasno pokazuju da je Isus prošao kroz jako psihološko iskustvo , jaèe nego bi dobio zbog jednostavnog uranjanja u vodu .

Onih dana doðe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, èim izaðe iz vode,on ugleda otvorena nebesa i Duha poput golubice[K] gdje silazi na njega, a glas se zaori s nebesa: „Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!“ I odmah ga Duh posla u pustinju. I bijaše u pustinji èetrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona . Bijaše sa zvijerima, a anðeli ga pratiše.

[K]Poreðenje s golubicom može imati konotacija s tradiciom Božice(Boginje), tradiciom koju su nastavili gnostici,koji su posveævali posebnu pažnju Sofiji ,Božici mudrosti . U ranijim vremenima golubica je bila posveæena Astarti,Afroditi,Ishtar i drugim oblicima Božica . „Gnostièki krišæani kažu da se Sofija utjelovljuje u golubici...koja se spustila na Isusa na njegovom krštenju da oplodi(nadahne) njegov razum“.

Trebalo bi zapaziti da je samo Isus vidio i èuo opisane viziju i rijeèi , kako specifièno piše „on ugleda“.

Uloga Ivana Krstitelja ,kao sveæenika i proroka , je vrlo slièna Samuelovoj ulozi u Starom zavjetu.Upravo kako je Samuelovo pomazanje Saula i Davida oznaèilo kao Mesije-kraljeve, tako je i Isusova inicijacija od Ivana uèinila njega Kristom.

U dogaðajima poslije Isusove vizije i njegove pokorne osamljenosti u pustinji , postoje jasne paralele sa prièom o inicijaciji Saula kod proroka Samuela sa svetim uljem kanabisa , i Saulovog ponašanja poput ludila koje je uslijedilo iza inicijacije,u obliku opsjednutosti Duhom,i njegova lutanja da uèini `nabi`(èin u stanju poput ludila(transa))(1 knjiga o Samuelu 10).

Pripovijetka o Saulovoj opsjednutosti duhom je jedan primjer kako su se u staro vrijeme tumaèilo djelovanje kanabisa i drugih entheogena . Što mi opažamo kao biti „high“ ili „stoned“ na engleskom ili biti “naduvan/a,napušen/a“ u staro vrijeme nazivali su „opsjednut Duhom Gospodnjim“.

„Kao rezultat duhovnog `pomazanja` Isus je oèekivaoda bude drugaèiji;i bio je drugaèiji . Proroèanstva su govorila da æe Mesija primiti mudrost i pronicljivost od Boga,i moæ da lijeèi i podjarmi(ukroti) zlo . Isusova vjera bila je tako snažna i bez sumnje da su ove sposobnosti njemu bile date.“
Entheogeno djelovanje kanabisovog ulja bi uveliko pojaèalo i Isusova oèekivanja , i iskustva s Ivanom.

U nekim tekstovima evanðelja po Luki , poslije krštenja glas božiji izjavljuje, „Ti si sin moj, danas te rodih .“[J] Ovo pokazuje da dogaðaj Isusovog susreta s Ivanom oznaèava pravi poèetak Isusovog poslanja i njegovog priznanja kao Mesije .
[J]Ista izjava stoji u Psalmima (2:7) o pomazaniku ili kralju.

Važnost pomazanja,i Isusovog priznanja ,je ponovno uprimjerena(ilustrirana) u evanðelju po Luki.

Prema Novom zavjetu Isus poèinje svoju službu u Nazaretu , èitanjem slijedeæeg odlomka iz svitka Izaije i izjavom, „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima."(Luka 4:21) (u originalu teksta potkrala se greška piše Luka(4:16))

„Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima osloboðenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlaèene,...“ Izaija (61:1-2) i Luka (4:18 )

Pomazanici

Za razliku šamanskih sveæenika i kraljeva prijašnjih generacija , Isus nije potpuno slijedio Staro zavjetne tabue su ogranièavali upotrebu svetog ulja na manji broj Jehovinih odabranika (knjiga Izlaska 30:33),nego je prekinuo tradiciju i poèeo slobodno koristiti i u svrhe lijeèenja i za obredne potrebe .

Kroz ovu otvorenu razdjelu Krist u jednini ,“pomazanik“, postaje pojam Krišæani u množini“pomazanici“,to su oni koji su namazani ili pomazani . „Utrljavanjem ove božanske pomasti ...dobivene iz izvjesnih posebnih trava ili biljaka ,vjerovali su da su obukli(dobili) oklop(zaštitnu opremu) Božiji.“

Kao što Novo zavjetni Ivan objašnjava:

„...vi imate pomazanje od Sveca,i svi vi znate istinu....pomazanje koje koje ste primili od njega ostaje u vama , i ne trebate nikoga da vas uèi .Nego njegovo pomazanje uèi vas o svim stvarima i kao što je to pomazanje stvarno,a ne lažno.Upravo kako vas je nauèilo, ostanite u njemu .“(1 Ivan 2:27).[L]
[L]Slièno je,o hašišu,izvjavio srednjovjekovni Sufi pjesnik Fuzuli , koji je u svojoj knjizi(raspravi) Bang i Vino(Bang & Wine) ,u prièi o Basri,sljedbeniku èiji je sheik osjetio da je on(Basra) kroz konzumaciju hašiša ,dosegnuo konaèni stupanj savršenstva , i da više nema daljne potrebe da ga neko vodi(uèi).Ova prièa vodi do Fuzulijeve izjave : „hašiš je savršeno biæe...za osobu željnu mistiènih iskustava.“.Na mnoge naèine Sufistièki pokret može biti viðen kao feniks koji se diže iz pepela negdašnjih Gnostika .

„...Krišæani,`namazani ili pomazani`, primili ste znanje o svemu po pomazanju od njega Sveca(1 Ivanova poslanica 2:20).Stoga nisu imali potrebe za drugim da ih pouèava i ostali su zauvijek podareni sa svim znanjem(1 Ivanova poslanica2:27).
Prijevod citata John-a Allegro:
„Što god da su svi sastojci Krišæanskog pomazanja mogli da budu, oni bi sigurno ukljuèivali aromatiène smole i zaèine tradicionalnog Izraelskog ulja pomazanja:smirnu(smirna ili izmirna), „aromatiènu(mirisnu) trstiku“[M],cimet(cinnamon ,engleski) , kasiju ili aromatièni cimet(biljka srodna obiènom cimetu) ... Pod izvjesnim uvjetima(uslovima) smjesa ovih tvari(supstanca) utrljana na kožu mogla bi proizvesti u opijenom stanju vrstu vjerovanja u samo-sveznanje opisano u Novom zavjetu“[N]

[M] `mirisnu trstiku` tj. Kaneh Bosm(hebrejski) ,kanabis.

[N]Ovaj citat nauènika,istraživaèa John-a Allegro,èiji sam rad koristio pišuæi ovaj èlanak.Allegro je bio veliki istraživaè biblije i starih jezika , i njegov rad postavio je mnoge temelje . Allegro je bio jedini humanist sekularist(svjetovnjak)*1 u originalnom timu istraživaèa ukljuèenih u prevoðenje Svitaka iz Mrtvog mora , pa je on do svoga viðenja došao kroz antropološko mišljenje s manje predrasuda nego njegovi „vjerodostojniji“ istraživaèi suradnici . U knjizi „Sveta gljiva i križ(krst)“, allegro je preveo kaneh-bosm iz Knjige izlaska kao „mirisnu trstiku“, i ja sam ga citirao ovdje kako bi ulje pomazanja „moglo proizvesti u opijenom stanju vrstu vjerovanja u samo-sveznanje “. Ipak Allegro propušta da poveže kaneh-bosm s kanabisom, nego umjesto toga vidi jedan drugi entheogen,gljivu muharu(crvenu)`Amanita muscaria`.Njegova djela otkrivaju da je bio krajnje pun predrasuda prema kanabisu,iduæi tako daleko da sa svojim etimološkim argumentima èak postavlja da grèki izraz kannabis nekako upuæuje na gljivu . Allegro nikad nije pušio marihuanu ,ali njegova vlastita zapažanja ,koja pripisuje „današnjim pušaèima trave...“ ,kao, „...istrošenim starkeljama koji ravnodušno lutaju našim gradovima i univerzitetima“,tjeraju ga da odbije ikakvu moguænost upotebe kanabisa kao sredstva za postizanje duhovne ekstaze.
1* pristaša sekularizma, pogleda ili vjerovanja da na društvene vrijednosti i standarde ne bi trebala utjecati religija ili Crkva.


Nepotpuno krštenje

U prvih nekoliko stoljeæa poslije Krista, gnostièkokrišæanske sekte,Arhoniti,Valentianci i Sethianci odbijali su krštenje vodom kao suvišno,upuæujuæi na takvo kao „nepotpuno krštenje“ .U traktatu „Svjedoèenje Istine,krštenje vodom je odbaèeno s obzirom na èinjenicu da Isus nije krstio(vodom) nijednog od svojih sljedbenika(apostola).

„Pomazani nepotpunim pomazanjem“,takozvani „peèati,oznake“ zabilježeni u gnostièkim spisima mogu se smatrati vrlo toènim dogaðajima . „Voda je u vodi,vatra je u krizmi(pomazanju)“.(Evanðelje po Filipu,gnostièko evanðelje).

„Pomazanje uljem bilo je uvoðenje kandidata u trajno blaženstvo, tako postajuæi Krist“

„Ulje kao znak dara od Duha bilo je prilièno prirodno za vrijeme semitske okosnice,i stoga obred je vjerovatno vrlo star...Vremenom biblijsko znaèenje postalo je nejasno.“
Preživjeli gnostièki opisi djelovanja obreda pomazanja jasno kazuju da je sveto ulje imalo vrlo jake psihoaktivne osobine, što je pripremalo primaoca za ulazak u „trajno blaženstvo“.U nekim gnostièkim tekstovima Pistis Sophia(Vjera Sofija(mudrost)) i Jeu-ove knjige(Books of Jeu), „duhovno pomazanje“ je preduvjet(uslov) za ulazak u najveæu tajnu.

U eveanðelju po Filipu pisano je da kandidati(krštenici) praznog obreda Baptizma(krštenja vodom) :
“ulaze u vodu i izlaze iz vode ne primajuæi ništa ...Pomazanje(krizma) je `starija`(važnija) od baptizma(krštenja vodom).Zato jer smo zbog pomazanja nazvani `pomazanici`(krišæani).I Krist je takoðe tako nazvan zbog pomazanja,jer Otac pomaza sina, i sin pomaza apostole , iapostoli pomazaše nas.(Stoga) on koji je pomazan ima Sve.On ima uskrsnuæe,svjetlo...Duha svetog...(ako) onaj koji primi ovo pomazanje, ta osoba više nije Krišæan nego Krist“.
(„rijeè baptism u engleski dolazi iz grèkih rijeèi koje su znaèe pranje u vodi,potapanje u vodi“, opaska prevodioca)

Slièno ,u Evanðelje Istine piše da je isus došao u njihovu sredinu da bi:

„ih mogao pomazati uljem . Pomazanje je milost Oèeva... oni koje je on pomazao su oni koji su postali savršeni .“

Djela Tomina , dio Novozavjetnog apokrifa , pripisuju entheogenim djelovanjima pomazanja da posebno dolaze iz izvjesne biljke:

Sveto ulje, dato nam za posveæivanje,skrivena misterija u kojoj križ nam je prikazan,ti(ulje) si koje nam otkriva skrivene djelove.Ti ponižavaš tvrdoglava djela.Ti si on okoje pokazuje skrivena blaga.Ti si biljka dobrodušnosti.Neka tvoja snaga doðe s ovim pomazanjem.

Gnostièke misterije

Gnostici su imali mnoge razine inicijacije, i tajne ovih razlièitih stupnjeva(stepeni), nisu bile zapisivani kao što su više ezoterièni preživjeli spisi bili
Zapisani, nego su date usmeno na posebnim obredima . Stvari kao što su recept oèito psihoaktivnog svetog ulja èuvani su u najstrožoj tajnosti ,i bili poznate samo najvjerodostojnijim èlanovima sekte.Ovo je bila standardna metoda èuvanja tajni ,ka što je „otkrivena magija izgubljena magija“, i takve tajne mogle su biti povjerene samo najlojalnijim èlanovima.

„Gnostièka postupanja nisu otkrivala stvari u cjelosti...konaèno otkrivenje dato samo usmenom rjeèju u tjelo , i vizijom iz tjela“.

„Sigurno je da su gnostièki spisi èak i u kultnim stvarima bili naklonjeni metaforiènim i simboliènim manirima i ... jasno izbjegavali precizne detalje o svojim tajnama“.

Izmeðu 130-200 god.poslije Krista ,otac katolièke crkve Irenaeus optužio je gnostike da iniciraju èlanove s „tajnim sakramentima“.U njegovoj raspravi o gnostièkim spisima koji su govorili o obredu pomazanja, izjavio je da su bili napisani na zastarjeli naèin ,“da bi još više zbunili inicirane“.

Možemo dodati Ireneausovim komentarima da su gnostici vjerovatno pisalu na takav tajnovit naèin da „zbune“ njihove progonitelje ,kao Ireneaus-a,za kog su se bojali da bi mogao pronaæi izvor tajne snage njihovog ulja pomazanja.

Misterije vjere

Nakav skriveni naèin opisuju se i druge psihoaktivne biljke opisane u „misteriji pet biljaka“, koja je Isus koristio u zamršenim šamanskim obredima inicijacije.Opisana su u moguæe najstarijem krišæanskom tekstu koji postoji,Evanðelju po Tomi:[O]
„...postoji pet biljaka za vas u raju...Tko god postane upoznat s njima neæe iskusiti smrt.“
[O]Vrjeme nastanka Evanðelja po Tomi procjenjuje se na 40-100 god.poslije Krista,i vjerovatno je starije i od najstarijeg Novozavjetnog evanðelja za koje se smatra da je napisano ok 60 god.poslije Krista .

U gnostièkom smislu,“ne iskusiti smrt“ znaèilo je postiæi stanje unutrašnjeg proèišæenja ili prosvjetljenja , toèka u kojoj bi onaj koji je iniciran“ustao iz mrtvih“ i „ne bi ostario i postao besmrtan“.Time se misli , da se uzdigao iz neznanja i sljepila ,da posjeduje neslomljnu svijest svog duhovnog ega , i kao takav shvatio da je dio veæe kozmièke cjeline, koja nastavlja postojati dugo nakon nestanka materijalnog tjela . Isus upuæuje na postizanje ovog stanja veæe svjesti,kao „ulaska u kraljevstvo nebesko“.

Postizanje ovog gnostièkog stanja može se usporediti s ciljem yoge(što znaèi jedinstvo) , gdje onaj koji uspješno posveti yogi postiže „korjenitu promjenu u svijesti iskorjenjujuæi smisao individualne osobnosti(liènosti)“.

Kao što je sa sliènim ciljem yoge(jedinstva), stanje„kraljevstva nebeskog“ nije postizano u trenutku, nego je zahtjevalo godine upornog vježbanja.Kao i u izvjesnim granama , razlièite psihoaktivne biljke su korištene kao pomoæ da se onome koji vježba olakša postizanjeovog „uzvišenog“ stanja.

Iako nam Gnostici daju neke detaljne opise ovih ezoteriènih krišæanskih uèenja ,zanimljivo je zapaziti da se na njih aludira takoðe i u Novozavjetnim izjavama samog Isusa:

„Vama je dano otajstvo kraljevstva Božjega, a onima vani sve biva u prispodobama: 12da gledaju, gledaju - i ne vide, slušaju, slušaju - i ne razumiju,...“Evanðelje po Marku(4:11i12)

Blago svjetlosti i misterija pet drveta

Na poèetku 20. stoljeæa profesor GRS Mead sabrao je Njemaèki prijevod preživjelih gnostièkih ,“Drugu knjigu Jeu-ovu“[P].Tekst opisuje Isua kako poziva muške i ženske sljedbenike da mu se pridruže da im razotkrije veliku misteriju o Blagu svjetla.
[P]Jedna od nekoliko knjiga koje su uspjele preživjetiurednièki plamen katolièke crkve,a da nije bilo skriveno sa Nag Hamadi kodeksom.

Da bi ispunili ovo,kandidati moraju proæi inicijaciju kroz tri baptizma(krštenja) : Krštenje vodom, krštenje vatrom i krštenje Duhom svetim,i zatim misteriju Duhovne krizme(pomazanja).

Isus govori sljedbenicima da su glavne-tajne Blaga svjetlosti povezane s misterijom pet biljaka , što možda znaèi poznavanje magiènih biljaka koje su korištene u obredu.

Isus obeæava da æe sve ove misterije predati njegovim sljedbenicima,da mogu biti zvani „ Djecom potpunosti(punine(pleroma)) usavršeni u svim misterijama „Isus tada okuplja njegove sljedbenike , i postavlja naprijed mjesto ponude ,stavlja jednu posudu(krèag) za vino na desnu i jednu na lijevu ,i prosipa izvjesne bobice i zaèine oko posuda ;nakon toga im stavlja izvjesnu biljku u usta,i drugu biljku u njihove ruke,i postavi ih u red oko žrtve.

U nastavku obreda ,Isus daje sljedbenicima èaše,pored drugih predmeta,i oznaèava njihova èela sa magiènim diagramom .Zatim poput magijskih i šamanskih obreda,okreæe svoje sljedbenike prema èetiri strane svijeta, s njihovim stopama zajedno u molitvenom stavu, tada nudi molitvu prije koje slijedi uvod,i nastavlja brojnim proèišæenjima u obred Krštenja vatrom .

U ovom obredu koriste granèice vinove loze;po njima su prosute razlièite mirisave tvari . Euharistija je spremna ...Molitva ovaj put ,je Djevici svjetla...[Q] sutkinji;ona je ta koja daje Vodu krštenja vatrom . U molitvi se moli za èudo u “vatri ovog mirisnog kada“ ,koje se dogaða posredstvom Zorokothora.[R] Ne zna se o kakvom èudu je rijeè.Isus krsti sljedbenike , daje im od euharistijske žrtve, i oznaèava im èela znakom Djevice svjetla .
Slijedi Krštenje Svetog duha.U ovom obredi koriste se i posude s vinom i granèice vinove loze.Opet dolazi red na èudo,nije detaljnije opisano.Poslije ovoga ide Misterija istjerivanja zla vladara,koja se sastoji nuðenja mirisnog kada(dima).

[Q]Ovo nuðenje mirisnog kada Djevici svjetla podsjeæa na Starozavjtno nuðenje kanabisova kada Kraljici neba(1 Knjiga o kraljevima 3:3).Božica je imala vrhovnu ulogu ugnostièkoj teologiji.

[R]Naziv Zorokothora je vjerovatno izveden iz Zoroaster(Zaratustra),ime jednog staro Perzijskog proroka-šamana.Stoljeæima prije krišæanskog doba ,znalo se da Zaratustrini sveæenici koriste „bhang“(kanabis),kao i praiskonski entheogeni
napitak zvan „haoma“ ili “soma“, koji se povezuje(poistovjeæuje) s gljivom muharom (Amanita muscaria) .Zoroastrianci su imali veliki utjecaj na židovsku kulturu za vrijeme Perzijske vladavine.
Pojam raja i pakla(uoèljivo odsutan iz Starog zavjeta) je izveden Zoroastrianizma.Isusovo oèito poznavanje Zoroastera i njegovih sakramenata,nagovješæuje da je možda amanita(muhara) bila poistovjeæena sa entheogenim „èudom“ ispunjenih „pet biljaka“ koja Isus koristi u njegovim šamanskim obredima inicijacije . Jedna od znaèajnijih i raširenijih gnostièkih sekti, Manihejci , bili su poznati po korištenju gljive muhare , i štovali su pored Zaratustre i Isusa . Manihejci su postojali do sredine 12. stoljeæa u djelovima Europe i Kine, i izvodili obrede sliène onima koje Isus opisuje.


„Èudo“ u kadu(dimu) koje toliko zbunjuje GRS Mead-a bilo je pretpostavlja se zbog neopisivih psihoaktivnih efekata . Takoðe je vjerovatno da i drugo nedefinirano „èudo“ ukazuje na magiène osobine razlièitih biljaka korištenih u obredu .

Izgleda da su razlièite biljke,vina,bobice opisane u isjeècima , sudionicima obreda prikazane kao Misterija pet biljaka .

Danas možemo samo razmišljati koje druge biljke su korištene u obredu . Zapis o mandragori(ljubavèici) u Postanku(30,14-16) i Solomonovoj Pjesmi nad pjesmama (7,13)(koja èini se ukazuje na njezino dodavanje svetom ulju) , jasno
Dokumentira dugoroèno zanimanje Hebreja za ovim magiènim biljkama.

Da su,upotreba i znanje o takvm biljkama mogli biti prenošeni od strane izvjesnih „heretièkih“grana vjere poput gnostika, èini se samodokazno. Dodavanje,takve moæne halucinogene droge kao što je mandragora(ili belladonne(Atropina belladonna, halucinogena biljka),koja je takoðe bila popularna na srednjem istoku) bi pomoglo da se objasne neka ekstremna iskustva povezana sa svetim pomazanjem i krštenjem
Opisanim u gnostièkoj literaturi .
Recepti srednjevjekovnih vještièijih „pomazanja za let“ sadrže kanabis,mandragoru,beladonu,i druge entheogene,i izvantjelesna iskustva koja se dovode u vezu s Gnostcima imaju mnoge sliènosti s Vještièijim Sabatom(subotom),kao i pogledi njihove kozmologije.

Listovi drveta su za lijeèenje nacija“pogana“ *

*rijeè koja je u engleskim verzijama Biblije prevedena kao“nations-nacije(narodi)“ u našim verzijama prevedena je kao pogani

Kanabis je vjerojatno najkorisnija ljekovita biljka koja postoji , i korištena je kao tretman za mnoge razlièite oboljenja tijekom povijesti . Jedan dio èitatelja nije svjestan meðunarodne bitke koja se trenutno odvija ,da bi se bolesnim i umiruæim
omoguæio pristup nevjerojatnim iscjeljujuæim moæima listova i cvjetova kanabisa.

Tako,ne bi bilo iznanaðenje da se pronaðe brojne stvari koje upuæuju ,na lijeèenje pomazujuæim uljem kod ranih krišæana ,i koje dalje ukazuju da su Isus i njegovi apostoli poèeli slobodno dijeliti sveto pomazujuæe kaneh-bosm ulje, koje je prethodno bilo pod strogom zabranom , i èija je upotreba bila ogranièena samo na Hebrejske sveæenike i kraljeve.

Isusova `èudesna` izlijeèenja mogla bi se pripisati njegovu ,znanju o ljekovitim moæima kanabisa .[T] Djela Tomina specifièno prizivaju ljekovite osobine svete biljke u sveto ulje :“ Ti si biljka dobrodušnosti . Neka tvoja snaga doðe ... i lijeèi ovim pomazanjem .“
[T] Poput drugih antièkih historièara , Biblijski autori imali su tendenciju da uvelièavaju povjesne dogaðaje i time ih èinili èudesnim . Smatra se da je najranije evanðelje napisano oko 60 godina nakon Isusovog raspeæa , i takav tekst ne može se posmatrati kao toèan,savremeni povjesni spis .S vremenom , mašta i volja imaju težnju da pomraèe pamæenje. Što više èini se moguæim da bi mnogi Novozavjetni spisi u svojoj osnovi mogli imati logièno objašnjive dogaðaje,koji su postali slavni i skraæeni u neobjašnjiva èuda Novozavjetnih evanðelja .

Djela Petrova i dvanaest apostola pokazuju Isusov osobni pogled na važnost ovog obreda , kad daje svojim uèenicima `kutiju s pomasti`i `kesu punu ljekarija` i upuæuje ih da idu u gradove , i lijeèe bolesne. On im govori morate „prvo izlijeèiti tijelo“ da bi mogli „izlijeèiti srce“.

Znanje i lijeèenje bila su dva oblika iste životne sile . Ako je biti pomazan sveti uljem bilo u svrhu da se dobije božansko znanje , bilo je takoðe i u svrhu izlijeèenja od svake bolesti . Jakov predlaže da se svak iz krišæanske zajednice koji je bio bolestan treba obratiti starijima da ga pomažu uljem u ime Isusa . Dvanaestorica su poslani meðu njihov narod da bi „izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoænike mazali uljem i oni su ozdravljali.“(Marko 6:13)

U Kristovo vrijeme nije bilo razlike izmeðu medicinskog tretmana i egzorcizma ili èuda , sve tri stvari su usko povezane . Izlijeèiti nekoga od bolesti ili ozljede bilo je vrhovno pri istjerivanju zloduha , ili èudesnom lijeèenju.

Tako ne iznenaðuje da je pomazujuæe ulje izgonilo demone i štitilo od njih , ono je lijeèilo i istjerivalo `bolest` iz duha i tijela . Egzorcizam(doslovno“istjerivanje“)bilo je izvoðeno posredstvom pomazanja .Antièki magijski tekstovi daju obilje dokaza za ovu primjenu ulja .

Najstarije Novozavjetno evanðelje , jasno pokazuje ovu upotrebu svetog ulja rano u Isusovoj spornoj službi:
I izgonili su mnoge zloduhe i mnoge su nemoænike mazali uljem i oni su ozdravljali.
Marko(6:13)

Lijeèenje gubavaca

Jedno od najpoznatijih Isusovih èuda je lijeèenje gubavaca,koje se pojavljuje u prva tri novozavjetna evanðelja . Pojam preveden kao guba moguæe je da se u stvari odnosi na brojna kožna oboljenja , obiène infekcije rana ili ekstremne alergiène reakcije .

Zahvljujuæi anti-bakterijskim svojstvima u vanjskoj upotrebi, kanabis je korišten za lijeèenje raznih kožnih oboljenja kao što je pruritis,takoðe poznat kao atopièni dermatitis(upalni poremeæaj kože).Simptomi pruritisa su svrbež , „i mrlje upaljene kože ,posebno po rukama , licu , vratu , nogama i genitalijama,“ opis koji zvuèi slièno kožnom oboljenju,zvanom tsara`ath,opisanom u Levitskom zakoniku(13).Obièno se u starom zavjetu prevodi kao guba, ali je neki znanstvenici prevode radije kao oblik pruritisa nego kao stvarnu gubu(Hansenovu bolest).

U vezi Isusovog lijeèenja gubavaca , imamo primjer bolesti istjerane kroz upotrebu kanabisova „svetog ulja“ (Matej 8,10,11 Marko1 Luka5,7,17) .Pored anitibakterijskih osobina kanabisova ulja , govori se da je kanabis djelotvoran u lijeèenju oboljelih od pruritisa èak i kad se primjenjuje putem pušenja !

U istraživanju iz 1960. godine u Èehoslovaèkoj zakljuèeno je da cannabidiolic acid (kanabidiolièna kiselina) , proizvod nedozrele konoplje , ima bakteriocidna svojstva . Èeški istraživaèi pronašli su da ekstrakti kanabisa koji sadrže kanabidioliènu kiselinu imaju impresivno antibakterijsko djelovanje na brojne mikroorganizme, ukljuèujuæi vrste stafilokoka koje su otporne na penicilin i druge antibiotike
Dokaz djelotvornosti kanabisovog ulja u vanjskoj upotrebi može se vidjeti i u korištenju za lijeèenje moderne „sexualne gube“(herpesa).Otopina lišæa i cvijetova kanabisa potopljenih u apotekarski alkohol pokazala se uspješna u lijeèenju Herpes simplexa tipa 1 i genitalnog herpesa kad se namoèi mjesto potencijalnog herpetiènog èira . Sprjeèava bubrenje(nastajanje plikova) i èir nestaje za dan ili dva . Izravan dodir s THC-om ubio je virus herpesa u istraživanju 1990 na Univerzitetu južne Floride.

Èeški istraživaèi su pripravcima od kanabisa uspješno tretirali razlièita oboljenja , ukljuèujuæi infekcije uha .Vanjska primjena kanabisa olakšala je bol i sprijeèila infekciju kod opekljina drugog stupnja...

Lijeèenje ozljeðenih

Gnostièko Eveanðelje po Filipu izravno upuæuje na to kako je sveto ulje lijeèilo rane, i bez iznenaðenja nalazimo da je kanabis korišten u ljekovitim mastima za opekline i rane za vrijeme srednjeg vijeka . Smola kanabisa takoðe je korištena za druge vanjske upotrebe , posebno za olakšavanje istrošenih i išèašenih zglobova.

Djela Tomina specifièno izjavljuje“Ti sveto ulje koje si nam dano za posveæivanje...ti ispravljaš iskrivljene udove.“ Ova ljekovita osobina kanabisova ulja se može se povezati s èudesnim izljeèenjima sakatih koja se pripisuju Isusu i njegovim uèenicima.

Kanabis je analgetik za vanjsku upotrebu . Do 1937 , doslovce svi flasteri za `kurje oèi`(kurje oèi su oboljenje na nožnim prstima kao neka èirasta nakupina mrtve kože koja boli) ,maze(kreme) za mišiæe , i oblozi za fibrozu(cistiènu) su bili napravljeni s ekstraktima kanabisa .

Uobièajen i uèinkovit domaæi lijek za reumu u Južnoj Americi bio je kanabis ugrijan u vodi s alkoholom , takva otopina utrlja se u bolna podruèja . Sredinom 19 stoljeæa Dr WB O`Shaughnessy tvrdio je da je uspješno lijeèi reumatizam(izmeðu ostalih bolesti), s manjim koièinama smole kanabisa oralnom primjenom .

Istjerivanje demona

U antièkom svijetu pa do srednjovijekovnih vremena , kada bi neko obolio od epilepsije smatralo se da je opsjednut demonima ,a žrtve epilepsije su protjerivali iz društva . Ovdje ponovno , možemo imati jedno objašnjenje za dogaðaje izgonjenja ili istjerivanja demona (kao u Evanð. po Marku 5,ili po Luki 8 ) uz pomoæ kanabisa .

Dr Lester Grinspoon i drugi advokati medicinske marihuane ponudili su svjedoèenja današnjih pacijenata oboljelih od epilepsije, koji su primjetili duboke uèinke prirodne marihuane u kontroliranju napada epilepsije .

Dr Grinspoon takoðe ukazje na pozitivne rezultate ,kanabisa i sintetièki dobivenog kanabidiola u lijeèenju epilepsije , prikazane u izvješæu 1975,i ponovo u studiji iz 1980 u kojoj je zakljuèeno“ za neke pacijente kanabidiol u kombiaciji sa standardnim antilepticima može biti koristan u kontroliranju napada . Da li bi kanabidiol sam u veæim dozama bio od pomoæi nije poznato.“

Druga oboljenja ,spazmodièna muskularna stezanja kao distonija , što rezultira abnormalnim pokretima i položajima tijela , korisno tretirana primjenom kanabisa.

Još jedno od èuda koje se pripisuje Isusu bilo je izljeèenje žene od kroniène menstruacije(Evanð. po Luki 8:43-48 ).Ponovno pronalazimo da je kanabis korišten za lijeèenje takvih oboljenja , kako je US Dispensary 1854 na spisak lijekova uvrstio ekstrkate kanabisa kao lijek za „materièno krvarenje“, kao i za druge bolesti.[V]
[V]Oboljenja za koja je kanabis bio posebno preporuèen su neuralgija , giht , tetanus , hidrofobija ,epidemièna kolera, konvulzije,korea,histerija,mentalna depresija,ludilo.( US Dispenasatory of 1854).

Iako Biblijska pripovjest o Isusu koji izljeèuje ženu od menstruacije opisuje kao izljeèenje vjerom koje je se dogaða kad je žena dotakla Isusovu odjeæu, i kad je Isus osjetio kako iz njega izlazi snaga ,stvarni lijek èini se više vjerojatnim . Da bi takav lijek mogao biti smatran èudom nije nimalo nevjerojatno.

Iako daleko izvan opsega ili namjere ovog èlanka da dokumentira,kanabis je takoðe bio uspješno korišten za lijeèenje galukoma ,artritisa ,depresije i poremeæaja u raspoloženju ,migrene i kroniènih bolova.

Arheološki dokazi

U jednom prijašnjem èlanku(Cannabis Culture #5) dokumentirana je upotreba kanabisa meðu Židovima prije krišæanskog razdoblja , i nedavna arheološka iskapanja u Bet Shemeshu blizu Jeruzalema su potvrdila da je kanabis korišten kao lijek u tom podruèju do 4. stoljeæa.Tako se èini razumnim da je korišten u ove svrhe tokom poèetkaa Krišæanskog razdoblja .

U sluèaju iskapanja kod Bet Shemesha kanabis je korišten kao pomoæ pri raðanju djece,kao melem i za udisanje . Znanstvenici objašnjavaju o nalascima koji bilježe da je kanabis korišten kao lijek u 16. stoljeæu prije Krista u Egiptu.

Ovaj nalaz privukao je nešto pažnje , kao što se vidi iz èlanka u Associeted Press-a ,“Dokaz o hašišu star 1600 godina“ , to se pojavilo u novinama The Province iz Vankuvera , 2 juna 1992.

Arheolozi su pronašli èvrste dokaze stare 1600 godina da je hašiš korišten kao lijek , izjavio je autoritet za arheološke pronalaske iz Izraela .

Arheolozi su otkrili organske ostatke tvari(supstance) koja sadrži , trave i plodove na abdominalnom podruèju kostura maloljetne ženske osobe(liènosti) koji datira iz 4. stoljeæa , prema izjavi autoriteta za pronalaske .

Antropolog Joel Zias je kazao da iako su istraživaèi znali da je hašiš korišten kao lijek , ovo je prvi arheološki dokaz.

Iako se ,ideja da su Isus i njegovi uèenici koristili ljekovitu kanabisovu mast , može èiniti nevjerojatnom isprva , kad se odvagne protiv poznatog mišljenja(onog koje imaju milioni vjernika) da je Isus izvodio svoja èudesna izljeèenja , magièno posredstvom snage , njemu dane od svemoænog Gospodara svega vidljivoga i nevidljivoga , antièki izvještaji o ljekovitom kanabisu èine se daleko više vjerojatno objašnjenje .

Zaista , to je bilo raðanjem Duha , kroz primjenu entheogenog i iscjeljujuæeg ulja , da su rani sljedbenici Isusa smatrali sebe Krišæanima , ili Pomazanicima ! Ironièno , mnogi današnji Krišæani revnosno progone kulturu kanabisa , neznajuæi da se ime njihove vjere odnosi na psihoaktivnu pomast (za vanjsku primjenu) koja je dobrim dijelom sadržavala kanabis .

Prilagoðeno iz knige : Sex , Drugs , Violence and the Bible : The Pagan Origins of the Judaic and Christian Tradition (Volume 2 , The New Testament and Related Literature). Chrisa Bennett & Neil McQueen
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
1. Isus je koristio marihuanu
Koliko god bi se sumnjivom slijedeæa hipoteza mogla uèiniti èitatelju, mogu toliko smiono da izjavim odmah u poèetku: ili je Isus koristio kanabis ili nije bio Krist. Sama rijeè “Krist”, svojim jeziènim porijeklom i stvarnim znaèenjem, daje nam najdublje dokaze da je Isus u stvari koristio istu biljku kao i njegovi stari semitski preci, i koju još uvijek koriste ljudi širom svijeta zbog njenih duhovnih i medicinskih svojstava.
Grèki naziv “Krist” (grè. Cristo,j) je prijevod hebrejske rijeèi “Mesija” (heb. x;yvim'), a na hrvatski jezik se prevodi kao pomazanik [D]. Da bi neko bio priznat kao Mesija morao je biti pomazan svetim uljem, èija je upotreba bila ogranièena na hebrejske sveæenike i kraljeve. Ako Isus nije bio prošao ovakav obred inicijacije onda on nije bio Krist, niti je mogao službeno zahtjevati taj naziv.
[D] Grèki naziv “Krist” je mnogo stariji od samog kršæanstva, sve drevne kraljeve Izraela oslovljavalo se sa “Mesija”. “Krist-Pomazanik, naziv je mnogih srednjo-istoènih žrtvenih bogova: Attis, Adonis, Tammuz, Osiris...”

Drevni recept za ovo ulje pomazanja je zapisan u Starom zavjetu u Knjizi Izlaska (30:22-23). Sastoji se od 2.5kg cvjetnih vrhova kanabisa ili na hebrejskom kaneh bosm (heb. ~f,Bo hn
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
2. Drugi kršæanski izvori
U prvih 400 godina poslije Isusovog roðenja, izraz „kršæanski“ korišten je za mnoge sekte i veliki broj razlièitih spisa. Prihvaæanjem jedne od više asketskih grana kršæanstva od strane vladajuæe rimske klase, kršæanstvo postaje glavna religija bivših progonitelja kršæanstva.
U nastojanju da ujedini vjernike u masu kojom se može lakše vladati, novo nastala rimokatolièka crkva održala je niz koncila. Na ovim koncilima zabranjeni su ne samo pogani, nego i razlièite kršæanske sekte, te je veæi broj bogate kršæanske literature smanjen na nekoliko tanjih spisa koji su preživjeli kao moderni Novi zavjet.[Z]
[Z] Novi zavjet u svom sadašnjem obliku sastavljen je i ureðen izmeðu 367-397 god.poslije Krista, oko 12 generacija od samih dogaðaja koje opisuje.
U pokušaju da spase svoje spise od urednièkog plamena rimokatlolièke crkve, izvjesni kršæani tad smatrani gnostièkim hereticima, sakrili su kopije svitaka u špilje (peæine). Jedno od ovih skrovišta, pronaðeno je u 20.st., i veæi broj ranokršæanskih spisa nazvan je Nag Hamadi Library (hrv. Nag Hamadi knjižnica), prema podruèju u Egiptu gdje su pronaðeni. Ono malo što se znalo o gnosticima, prije ovog otkriæa, bilo je iz nekoliko djelimiènih spisa, i mnoge polemike su voðene od osnivaèa katolièke crkve protiv tih spisa.
Ne postoji razlog da se ovi stari gnostièki spisi smatraju manje toènim opisima Isusovog života i uèenja, od onih u Novom zavjetu. U odreðenom smislu otkriæe Nag Hamadi knjižnice oznaèava uskrsnuæe povijesnog Isusa, u kojoj se otkrivamo Isusa kao zanesenog i razboritog odmetnika koji je propovijedao prosvjetljenje u obredima koji ukljuèuju upotrebu magiènih biljaka, i koji je više slièan indijskom Shivi, ili grèkom Dioniziju, nego pobožnom asketi kakvog nam opisuje Novi zavjet.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
10. Lijeèenje gubavaca
Jedno od najpoznatijih Isusovih èuda je lijeèenje gubavaca, koje se pojavljuje u prva tri novozavjetna evanðelja. Pojam preveden kao guba moguæe je da se u stvari odnosi na brojna kožna oboljenja, obiène infekcije rana ili ekstremne alergiène reakcije.

Zahvaljujuæi anti-bakterijskim svojstvima u vanjskoj upotrebi, kanabis je korišten za lijeèenje raznih kožnih oboljenja kao što je pruritis, takoðer poznat kao atopièni dermatitis (upalni poremeæaj kože). Simptomi pruritisa su svrbež, „i mrlje upaljene kože, posebno po rukama, licu, vratu, nogama i genitalijama,“ opis koji zvuèi slièno kožnom oboljenju, zvanom tsara`ath, opisanom u Levitskom zakoniku 13.Obièno se u Starom zavjetu prevodi kao guba, ali je neki znanstvenici prevode radije kao oblik pruritisa nego kao stvarnu gubu (Hansenovu bolest).

U vezi Isusovog lijeèenja gubavaca, postoji primjer bolesti istjerane kroz upotrebu kanabisova „svetog ulja“ (Matej 8, 10, 11, Marko1, Luka 5, 7, 17). Pored anitibakterijskih osobina kanabisova ulja, govori se da je kanabis djelotvoran u lijeèenju oboljelih od pruritisa èak i kad se primjenjuje putem pušenja! (foosnota 17)

U istraživanju iz 1960. godine u Èehoslovaèkoj zakljuèeno je da cannabidiolic acid (kanabidiolièna kiselina), proizvod nedozrele konoplje, ima bakteriocidna svojstva. (foosnota18) Èeški istraživaèi pronašli su da ekstrakti kanabisa koji sadrže kanabidioliènu kiselinu imaju impresivno antibakterijsko djelovanje na brojne mikroorganizme, ukljuèujuæi vrste stafilokoka koje su otporne na penicilin i druge antibiotike.

Dokaz djelotvornosti kanabisovog ulja u vanjskoj upotrebi može se vidjeti i u korištenju za lijeèenje moderne „sexualne gube“(herpesa). Otopina lišæa i cvijetova kanabisa potopljenih u apotekarski alkohol pokazala se uspješna u lijeèenju Herpes simplexa tipa 1 i genitalnog herpesa, kad se namoèi mjesto potencijalnog herpetiènog èira. Kažu da sprijeèava bubrenje (nastajanje plikova) i èir nestaje za dan ili dva (FOOSNOTA 17). Izravan dodir s THC-om ubio je virus herpesa u istraživanju 1990 na Univerzitetu južne Floride. (FOOSNOTA 19)

Èeški istraživaèi su pripravcima od kanabisa uspješno tretirali razlièita oboljenja, ukljuèujuæi infekcije uha.Vanjska primjena kanabisa olakšala je bol i sprijeèila infekciju kod opeklina drugog stupnja... (FOOSNOTA 17)
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
11. Lijeèenje ozljeðenih

Gnostièko Eveanðelje po Filipu izravno upuæuje na to kako je sveto ulje lijeèilo rane, i bez ikakvih iznenaðenja nalazimo da je kanabis korišten u ljekovitim mastima za opekline i rane za vrijeme srednjeg vijeka. Smola kanabisa takoðe je korištena za druge vanjske upotrebe, posebno za olakšavanje boli u sluèaju sa istrošenim i išèašenim zglobovima.

Djela Tomina specifièno izjavljuju “Ti sveto ulje koje si nam dano za posveæivanje...ti ispravljaš iskrivljene udove.“ Ova ljekovita osobina kanabisova ulja se može povezati s èudesnim izljeèenjima sakatih koja se pripisuju Isusu i njegovim uèenicima.

Kanabis je analgetik za vanjsku upotrebu. Do 1937., doslovce svi flasteri za `kurje oèi`(kurje oèi su oboljenje na nožnim prstima kao neka èirasta nakupina mrtve kože koja boli), kreme za mišiæe, i oblozi za fibrozu (cistiènu) su bili napravljeni s ekstraktima kanabisa .(fossnota19)

Uobièajen i uèinkovit domaæi lijek za reumu u Južnoj Americi bio je kanabis ugrijan u vodi s alkoholom, takva otopina se utrljava u bolna podruèja. Sredinom 19. stoljeæa Dr. WB O`Shaughnessy tvrdio je da je uspješno lijeèio reumatizam (izmeðu ostalih bolesti), s manjim koièinama smole kanabisa oralnom primjenom. (fossnota 20)
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
12. Istjerivanje demona

U antièkom svijetu pa do srednjovijekovnih vremena, kada bi neTko obolio od epilepsije smatralo se da je opsjednut demonima, a žrtve epilepsije su protjerivali iz društva. Ovdje ponovno, imamo jedno objašnjenje za dogaðaje izgonjenja ili istjerivanja demona (kao u Evanðelju po Marku 5, ili Evanðelju po Luki 8 ) uz pomoæ kanabisa .

Dr. Lester Grinspoon i drugi odvjetnici koji zastupaju upotrebu marihuane u medicinske svrhe (popularno zvani marihuana odvjetnici) predstavili su svjedoèenja današnjih pacijenata oboljelih od epilepsije, koji su primjetili duboke uèinke prirodne marihuane u kontroliranju napada epilepsije. Dr. Grinspoon takoðer ukazuje na pozitivne rezultate, kanabisa i sintetièki dobivenog kanabidiola u lijeèenju epilepsije, prikazane u izvješæu 1975 (FUSNOTA21), i ponovo u studiji iz 1980 u kojoj je zakljuèeno da “za neke pacijente kanabidiol u kombiaciji sa standardnim antilepticima može biti koristan u kontroliranju napada . Da li bi kanabidiol sam u veæim dozama bio od pomoæi nije poznato.“ (FUSNOTA22)
Druga oboljenja, spazmodièna muskularna stezanja kao distonija, koja rezultiraju abnormalnim pokretima i položajima tijela, au uspješno tretirana primjenom kanabisa.(FOOSNOTA 17)

Još jedno od èuda koje se pripisuje Isusu bilo je izljeèenje žene od kroniène menstruacije(Evanðelje po Luki 8:43-48 ). Ponovno pronalazimo da je kanabis korišten za lijeèenje takvih oboljenja. US Dispensary iz 1854. je na spisak lijekova uvrstio ekstrakte kanabisa kao lijek za „materièno krvarenje“, jednako kao i za druge bolesti.[V]

[V]Oboljenja za koja je kanabis bio posebno preporuèen su neuralgija, giht, tetanus, hidrofobija, epidemièna kolera, konvulzije, korea (bolest živèanog sustava), histerija, mentalna depresija, ludilo.( US Dispenasatory of 1854). (foosnota24)

Iako biblijska pripovijest o Isusu koji iscjeljuje ženu od menstruacije opisuje kao izljeèenje vjerom koje se dogaða kad je žena dotakla Isusovo odijelo, i kad je Isus osjetio kako iz njega izlazi snaga, stvarni lijek èini se više vjerojatnim. Da bi takav lijek mogao biti smatran èudom nije nimalo nevjerojatno.

Iako daleko izvan opsega ili namjere dokumentiranja ovog èlanka, kanabis je takoðer bio uspješno korišten za lijeèenje glaukome, artritisa, depresije i poremeæaja u raspoloženju, migrene i kroniènih bolova.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
13. Arheološki dokazi
U jednom prijašnjem èlanku (Cannabis Culture #5) dokumentirana je upotreba kanabisa meðu Židovima prije kršæanskog razdoblja, a nedavna arheološka iskapanja u Bet Shemeshu blizu Jeruzalema su potvrdila da je kanabis korišten kao lijek u tom podruèju do 4. stoljeæa. Prema tome logièno je zakljuèiti da je korišten poèetkom kršæanskog razdoblja.
U sluèaju iskapanja kod Bet Shemesha kanabis je korišten kao pomoæ pri raðanju djece, kao melem i za udisanje. Znanstvenici objašnjavaju o nalascima koji bilježe da je kanabis korišten kao lijek u 16. stoljeæu prije Krista u Egiptu.

Ovaj nalaz privukao je nešto pažnje, kao što se vidi iz èlanka u Associeted Press-a, “Dokaz o hašišu star 1600 godina“, to se pojavilo u novinama The Province iz Vancouvera, 02.06.1992:
Arheolozi su pronašli èvrste dokaze stare 1600 godina da je hašiš korišten kao lijek, izjavio je autoritet za arheološke pronalaske iz Izraela (the Israel Antiquities Authority ).
Arheolozi su otkrili organske ostatke tvari (supstance) koja sadrži, hašiš, trave i plodove na abdominalnom podruèju kostura maloljetne ženske osobe koji datira iz 4. stoljeæa, prema izjavi autoriteta za pronalaske.
Antropolog Joel Zias je kazao da iako su istraživaèi znali da je hašiš korišten kao lijek, ovo je prvi arheološki dokaz. (Associate Press 1992)


Iako se, ideja da su Isus i njegovi uèenici koristili ljekovitu kanabisovu mast, isprva može èiniti nevjerojatnom, nakon što se ta ideja odvagne protiv poznatog mišljenja (onog koje imaju milioni vjernika) da je Isus izvodio svoja èudesna izljeèenja, magièno posredstvom snage, njemu dane od svemoænog Gospodara svega vidljivoga i nevidljivoga. Antièki izvještaji o ljekovitom kanabisu èine se daleko više vjerojatnije objašnjenje.

Zaista, desilo se raðanjem Duha, koje dolazi kroz primjenu enteogenog i iscjeljujuæeg ulja, da su rani sljedbenici Isusa sebe poèeli smatrali kršæanima ili pomazanicima! Ironièno, mnogi današnji kršæani revnosno progone kulturu kanabisa, neznajuæi da se ime njihove vjere odnosi na psihoaktivnu pomast (za vanjsku primjenu) koja je dobrim dijelom sadržavala kanabis.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
3. Pomazanik
Suprotno Novozavjetnom opisu datom u evanðeljima po Mateju i Luki, Isus vjerovatno nije bio roðen kao Mesija. Ovaj naziv dobio je nakon što ga je Ivan Krstitelj inicirao (krstio), i nije iznenaðujuæe da je mit o djevici koja je rodila neprisutan u evanðelju po Ivanu i Marku, i da oni svoje prièe o Isusovom kratkom životu poèinju njegovom inicijacijom kod Ivana krstitelja.
Iako njihove verzije Isusovo krštenje kod Ivana Krstitelja opisuju kao uranjanje u vodu, izraz "krštenje" ima konotacije "iniciacije", a gnostièki zapisi pokazuju da je izvorni obred bio izveden u spoju sa obredom pomazanja kanabisom, "pomazanjem bilo prije ili poslije ceremonije krštenja". Neki gnostièki tekstovi takoðe specifièno pokazuju da je Isus dobio naziv Krist „zbog pomazanja“, ne zbog krštenja vodom .

Može se zamisliti , da bi sapiranje ulja vodom bilo sredstvo za prestanak obreda i efekata ulja.
Opisi djelovanja obreda jasno pokazuju da je Isus prošao kroz jako psihološko iskustvo , jaèe nego bi dobio zbog jednostavnog uranjanja u vodu .

Onih dana doðe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, èim izaðe iz vode,on ugleda otvorena nebesa i Duha poput golubice[K] gdje silazi na njega, a glas se zaori s nebesa: „Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!“ I odmah ga Duh posla u pustinju. I bijaše u pustinji èetrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona . Bijaše sa zvijerima, a anðeli ga pratiše.

[K]Poreðenje s golubicom može imati konotacija s tradiciom Božice(Boginje), tradiciom koju su nastavili gnostici,koji su posveævali posebnu pažnju Sofiji ,Božici mudrosti . U ranijim vremenima golubica je bila posveæena Astarti,Afroditi,Ishtar i drugim oblicima Božica . „Gnostièki krišæani kažu da se Sofija utjelovljuje u golubici...koja se spustila na Isusa na njegovom krštenju da oplodi(nadahne) njegov razum“.

Trebalo bi zapaziti da je samo Isus vidio i èuo opisane viziju i rijeèi , kako specifièno piše „on ugleda“.

Uloga Ivana Krstitelja ,kao sveæenika i proroka , je vrlo slièna Samuelovoj ulozi u Starom zavjetu.Upravo kako je Samuelovo pomazanje Saula i Davida oznaèilo kao Mesije-kraljeve, tako je i Isusova inicijacija od Ivana uèinila njega Kristom.

U dogaðajima poslije Isusove vizije i njegove pokorne osamljenosti u pustinji , postoje jasne paralele sa prièom o inicijaciji Saula kod proroka Samuela sa svetim uljem kanabisa , i Saulovog ponašanja poput ludila koje je uslijedilo iza inicijacije,u obliku opsjednutosti Duhom,i njegova lutanja da uèini `nabi`(èin u stanju poput ludila(transa))(1 knjiga o Samuelu 10).

Pripovijetka o Saulovoj opsjednutosti duhom je jedan primjer kako su se u staro vrijeme tumaèilo djelovanje kanabisa i drugih entheogena . Što mi opažamo kao biti „high“ ili „stoned“ na engleskom ili biti “naduvan/a,napušen/a“ u staro vrijeme nazivali su „opsjednut Duhom Gospodnjim“.

„Kao rezultat duhovnog `pomazanja` Isus je oèekivaoda bude drugaèiji;i bio je drugaèiji . Proroèanstva su govorila da æe Mesija primiti mudrost i pronicljivost od Boga,i moæ da lijeèi i podjarmi(ukroti) zlo . Isusova vjera bila je tako snažna i bez sumnje da su ove sposobnosti njemu bile date.“
Entheogeno djelovanje kanabisovog ulja bi uveliko pojaèalo i Isusova oèekivanja , i iskustva s Ivanom.

U nekim tekstovima evanðelja po Luki , poslije krštenja glas božiji izjavljuje, „Ti si sin moj, danas te rodih .“[J] Ovo pokazuje da dogaðaj Isusovog susreta s Ivanom oznaèava pravi poèetak Isusovog poslanja i njegovog priznanja kao Mesije .
[J]Ista izjava stoji u Psalmima (2:7) o pomazaniku ili kralju.

Važnost pomazanja,i Isusovog priznanja ,je ponovno uprimjerena(ilustrirana) u evanðelju po Luki.

Prema Novom zavjetu Isus poèinje svoju službu u Nazaretu , èitanjem slijedeæeg odlomka iz svitka Izaije i izjavom, „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima."(Luka 4:21) (u originalu teksta potkrala se greška piše Luka(4:16))

„Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima osloboðenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlaèene,...“ Izaija (61:1-2) i Luka (4;18 )