UDRUGA -Statut

Hesi Hempatia Seedstockers Soma Seeds Herbies Headshop
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
kak sam glup.
tek sad sam skonto da sam mogo i prije napravit copy/paste od neke druge udruge i onda samo iæ po njihovom šablonu...
kako god, evo statut od torcide
http://www.hnkhajduk.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=33

nisam neki ljubitelj nogoša al eto..nije loš pa sam ga odabro

jedan kratak komentar,
nadam se da ce ovaj statut
uz odreðene prilagodbe s obzirom na podruèje djelovanja i slièno biti za sve udruge po cijeloj ex yu, ISTI

tako da se nebi rasipali veæ privlaèili...
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
Na temelju èlanka 11. Zakona o Udrugama ("Narodne Novine" broj 70/97) i Zakona o športu èlanka 11. (Narodne novine" broj 11/97), Skupština Organizacije "Vutra - Zagreb" održana 15.06.2839. donjela je
STATUT
1/ OSNOVNE ODREDBE
Èlanak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i podruèju djelovanja udruge, èlanstvu, ciljevi i djelatnosti udruge, te naèini kojima se isti realiziraju, i postupak u sluèaju prestanka rada udruge.

Èlanak 2.
Naziv organizacije je: "Vutra - Novi Sad"
Skraæeni naziv Kluba je: "VU"
Sjedište Kluba je: Vutrograd, Svetog Dimiæa 16
Klub djeluje na podruèju: Tom i tom

Èlanak 3.
Organizacija Vutra je udruga registrirana pri Uredu za opæu upravu na podruèju tom i tom
Organizacija Vutra je neprofitna pravna osoba.

2/CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Èlanak 4.
Organizacija Vutra je osnovana zbog 2 cilja:
1. Edukacija javnosti po pitanju biljke kanabis te kanabis kulture opæenito.
2. Dekriminalizacija posjedovanja i dekriminalizacija trgovine (manjim kolièinama) po pitanju plodova od biljke kanabis.

Èlanak 5.
 

kobasicat0r

Tehnička podrška
Administrator
23.10.2004
2.044
767
138
/dev/null
vutra.org
"2. Dekriminalizacija posjedovanja i dekriminalizacija trgovine (manjim kolièinama) po pitanju plodova od biljke kanabis."

plodova = cvetova
kanabis = valjda je bolje reci cannabis, pravo lat. ime... ili mozda marihuana... onako kako i kerovi nazivaju :)
 

Tihojla

Aktivan Član
04.09.2006
90
7
0
zbog ovih ciljeva bi mogao lako(zbog toèke 2. Trgovanje sigurno) dobiti odbijenicu na upis jer su sve zemlje sljednice Juge potpisnice UN-ove konvencije koja kaže da se treba zabraniti bilo kakvu vrsta promicanja opojnih droga itd.

Zato bi definicija ciljeva trebala biti daleko opæenitija.

Npr. :
-promicanje odgovorne(kvalitetne, razumne, progresivne ...) politike prema drogama.
-smanjenje socijalnih posljedica konzumacija droga
-edukacija zajednice o probemu korištenja droga

Pa sad nek si oni misle što je to kvalitetna politika prema drogama ;)

a kad to prevedeš na naš jezik to bi glasilo ovako:
-zagovaranje legalizacije
-rad na tome da se posjedovanje dekriminalizira (odnosno da postane samo prekršaj a ne kazneno djelo)
-objašnjavanje ljudima da je pametnije dekriminalizirati/legalizirati nego kažnjavati
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
dakle ipak se èita ono što se postira
samo sam provjeravao s kim se upuštam u borbu protiv prohibicije :p
da definitivno æemo trebati bit opæeniti tj. subverzivni jezik
to me podsjeæa na bonhofera i barmensku deklaraciju za vrijeme nacista kad su morali okolišati i bit neizravni vezi neprijavljivanjai/ili sakrivanja židova...
tako æemo i mi morati bit neizravni a opet uèinkoviti
ajd nek neko da još prijedloge vezi ciljeva
tj. definiranja ciljeva
aj pitaj nekog pravnika kak složit tu reèenicu?
jedan moj frend je pravnik,vijam ga veæ tjednima i nikak da ga ufatim...
to je samo stvar artikulacija što æe ti pravnik reæ za sekund
bilo bi poželjno kad bi dotièni pravnik bio upuæen u kazneni zakon
 

Vuk_samotnjaK

nobody's puppet
22.07.2006
498
127
63
108
Nama ne treba odvjetnik, treba nam politièar! Tko od njih bolje zna zakamuflirati vlastite misli? Bitno je da se u tom statutu napiše sve ali u isto vrijeme i ništa. Heh... :) :ludaci_lol:
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
Hepi_žirafons je napisao(la):
Nama ne treba odvjetnik, treba nam politièar! Tko od njih bolje zna zakamuflirati vlastite misli? :ludaci_lol:
ma to znam ja, :roll: za to se nebrinem
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
eo ga još jedan šablon od onog linka što ga je stavila iffkica www.mop.hr

Statut
Autor: Kris

Nedjelja, 17 Rujan 2006
Na temelju èlanka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama(„Narodne novine“ broj 88/2001), i èlanka 5 zakona o tehnièkoj kulturi(„Narodne Novine“ 76/93 11/94) Osnivaèka skupština udruge Pokret Ljudi održana je dana 29.06.2006. u Zagrebu, donijela je

S T A T U T
Udruge Pokret Ljudi
I.OPÆE ODREDBE Èlanak 1.
Ovim statutom ureðuju se pitanja naziva, sjedišta,cilja,djelatnosti,naèina upravljanja,unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja znaèajna za rad udruge Pokret ljudi (u daljnjem tekstu:Udruga).

Udruga je nevladina organizacija.

Èlanak 2.


Naziv udruge glasi: Pokret ljudi.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga æe u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi Movment of the People.

Udruga djeluje na podruèju Zagreba.

Èlanak 3.
Sjedište udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik upravnog odbora, dopredsjednik i tajnik.

Èlanak 4.
Udruga može osnovati podružnice.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.

Podružnice nisu pravne osobe.

Èlanak 5.
Udruga posjeduje peèat. Peèat udruge okruglog je oblika, promjera 20mm. Uz obod je ispisan naziv Udruge, te mjesto sjedišta.

Peèat èuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi èlanovi Udruge koje on ovlasti.

II. CILJEVI DJELATNOSTI Èlanak 6.
Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapreðenja informatièkog i filmskog opismenjavanja.

Èlanak 7.
U svrhu ostvarivanja cilja propisanog èlankom 6. Udruga æe obavljati sljedeæe djelatnosti:


Osposobljavanje i edukacija svojih èlanova za stjecanje znanja u podruèju informatike i filmske djelatnosti putem teèajeva i radionica;
Organizacija predavanja, seminara i okruglih stolova radi stjecanja novih znanja i iskustava;
praæenje trendova i noviteta na podruèju informatike i filmske djelatnosti;
informiranje javnosti o prednostima i nedostacima informatièkih tehnologija;
izdavanje letaka, knjiga, èasopisa i druguh publikacija iz podruèja djelatnosti Udruge;
suradnja sa svim zainteresiranim fizièkim i pravnim osobama i institucijama u hrvatskoj i u inozemstvu;
razvijanje programa meðunarodne suradnje;
III. ÈLANOVI UDRUGE Èlanak 8.
Èlanom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovna sposobna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaæa odredbe ovog statuta.

Èlanom udruge mogu postati i pravne osobe. Èlanstvo u udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog posrednika.

Èlanstvo može biti redovito i poèasno.

Redovito èlanovi Udruge plaæaju godišnju èlanarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.

Èlanak 9.
Fizièka ili pravna osoba koja želi postati redovitim èlanom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odlutu o prijemu u èlanstvo.

Redoviti èlanovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

Èlanak 10.
Upravni odbor može imenovati poèasne èlanove Udruge. Poèasnim èlanom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonjela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Èlanak 11.
Èlanovi Uduge imaju pravo:

-sudjelovati u aktivnostima Udruge,

-biti informirani o radu Udruge,

-birati i bit birani u tijela upravljanja Udrugom.


Èlanovi Udruge imaju dužnost:

-poštovati odluke tijela Udruge,

-poštovati odredbe Statuta,

-plaæati redovito godišnju èlanarinu.

Èlanak 12.
Èlanstvo prestaje:

-istupanjem

-iskljuèenjem zbog neplaæanja èlanarine za tekuæu godinu,

-iskljuæenjem zbog nepoštivanja odredbi statuta.


Odluku o iskljuèenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o iskljuèenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u èlanstvo, može se, u roku od 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konaèna.

IV. TIJELA UPRAVLJANJA Èlanak 13.
Tijela upravljanja Udrugom su:

-Skupština i

-Upravni odbor.

Èlanak 14.
Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.

Skupštinu èine svi redoviti èlanovi Udruge.

Èlanak 15.
Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeæe poslove:


- donosi statut i druge opæe akte Udruge

- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika i èlanove Upravnog odbora,

- donosi financijske izvještaje,

- odluèuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,

- odluèuje o visini godišnje èlanarine,

- odluèuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,

- donosi sve odluke u vezi s radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Upravnog odbora.


Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obvezan je sazvati zasjedanje skupštine u roku od 30 dana od dana kada je to predložio predsjednik Upravnog odbora ili deset redovitih èlanova Udruge.

Upravni odbor dužan je pozive za zasjedanje Skupštine dostaviti èlanovima najmanje sedam dana prije zasjedanja.

Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u roku iz stavka 3. ovoga èlanka, predlagaèi mogu sami sazvati sjednicu Skupštine.

Èlanak 16.
Skupština punovažno odluèuje ako sjednici prisustvuje natpolovièna veæina redovitih èlanova Udruge.

Skupština donosi odluke natpoloviènom veæinom prisutnih èlanova, osim u sluèaju èlanka 25. stavka 2.

Èlanak 17.
Predsjednik Upravnog odbora organizira i rukovodi poslovanje Udruge.

Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udrugu, te odgovara za zakonitost njezina rada.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice upravnog odbora.

Mandat predsjednika Upravnog odbora traje dvije godine.

U sluèaju odsutnosti ili sprijeèenosti predsjednika, u svim poslovima ga zamjenjuje dopredsjednik

Mandat dopredsjednika traje dve godine.

Èlanak 18.
Predsjednik Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

- na vlastiti zahtjev

- ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

- ako djeluje protivno zakonu ili statutu ili

- ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.


Odluku o razriješenju predsjednika donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora ili deset redovitih èlanova Udruge. U sluèaju razrješenja, Skupština æe odluæiti o tome hoæe li razriješeni predsjednik ostati èlanom Upravnog odbora.

Èlanak 19.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanjaizmeðu dva zasjedanja skupštine.

Upravni odbor èine 3 èlana koje bira Skupština.

Mandat èlanova Upravnog odbora traje 2 godine uz moguènost da budu ponovo birani još jednom.

Èlanak 20.
Upravni odbor.


- priprema nacrt Statuta i drugih aktata,

- saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,

- izvršava odluke Skupštine,

- prima nove èlanove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje poèasnih èlanova,

- odluèuje o iskljuèenju iz èlanstva

- odluèuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

- odluèuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.

Èlanak 21.
Upravni odbor punovažno odluèuje ako sjednici prisustvuje natpolovièna veæina èlanova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpoloviènom veæinom prisutnih èlanova.

Èlanak 22.
Tajnik udruge obavlja struèno administrativne poslove u udruzi, te vodi popis èlanova.

Mandat tajnika traje dve godine. V.IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA I FINANCIJSKA GODINA Èlanak 23.
Udruga pribavlja novèana sredstva iz èlanarina,donacija,poklona,nasljedstva, namjenskih sredstava iz proraèuna jedinica lokalne samouprave, te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

Sva prikupljena sredstva koriste se iskljuèivo za ostvarivanje cilja osnivanja Udruge.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odluèuje Upravni odbor.

Èlanak 24.
Za opravdane troškove uèinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti Udruge èlanovi imaju pravo na nakladu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i nagradu.

O visini naklade i nagrade odluèuje Upravni odbor.

Èlanak 25.
Financijska godinaUdruge poèinje 1. sijeènja, a završava 31. prosinca iste godine.

VI. PRESTANAK UDRUGE Èlanak 26.
Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.

Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotreèinskom veæinom prisutnih èlanova.

Èlanak 27.
U sluèaku prestanka Udruge njezina se imovina poklanja zakladi ili humanitarnoj udruzi, sukladno odluci Upravnog odbora.

VII. INFORMIRANJE ÈLANSTVA Èlanak 28.
Èlanovi Udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.

Informacije o aktivnostima Udruge, radu njezinih tijela, te odlukama koje su donesene èlanovi Udruge dobivaju putem pisanog biltena koji im se dostavlja svaka tri mjeseca.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE Èlanak 29.
Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja.


U Zagrebu, 29.06.2006. Predsjednik Upravnog odbora
 

propaganja

Aktivan Član
25.12.2006
149
1
0
www.idem.eu.tf
bravo kane...

teoretski možemo uzeti i "blank" statut iz http://209.85.135.104/search?q=cach...je+udruge&hl=en&ct=clnk&cd=1&client=firefox-a
i samo upisati podatke.

OPREZ! pretpostavljam da postoji mogucnost da "kerovi" prate osnivanja udruga i motre na sumnjivce...

možda bi bilo idealno organizirati istovremeno osnivanje više udruga. tako da im bar damo posla, a i ne znaju ko je "glavni".

a postoji i mogucnost da se obruše na osnivace udruge i izvrnu statut udruge tako da ih mogu optuziti za poticanje na konzumiranje opojnih supstanci...
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
mogu oni svašta i vjerojatno hoæe
meðutim ja mogu da kenjam o legalizaciji koliko god hoæu i nemam problema sa zakonom sve dok ne švrljam sa uzgojem, konzumiranjem, dilanjem i tak
jedini bed je što navuèeš na sebe loš glas
u stvari možda i neæeš zato jer neznaš ko æe shvatiti a ko neæe shvatiti ono što prièamo
zato ovo i je jedno od goruæih etièkih pitanja
 

propaganja

Aktivan Član
25.12.2006
149
1
0
www.idem.eu.tf
kontam da ako im se udruga uèini ozbiljna i prema tome opasna po režim :) èe naci nacina da pricu o legalizaciji izvrnu u pricu o poticanju.

treba u statut ubaciti nešto poput:

Mi "udruga" èvrsto vjerujemo u vladajuæe zakone i ni na koji naèin nemamo namjeru ikoga navoditi na kršenje istih.
 
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.