Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama - Republika Srbija

Hempatia Soma Seeds Herbies Headshop
16.11.2008
39
15
8
43
Nisam video da je bilo teme o ovome, ukoliko je bilo mozete je izbrisati. Ukoliko nije bilo teme, moze i sticky.
Link sadrzi Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koji je na snazi u Republici Srbiji od 2010. godine. Mozda nekog interesuje.
Pozdrav

Hotfile:
Kod:
http://hotfile.com/dl/122311822/6ec9d54/ZakonOPsihoaktivnimKontrolisanimSupstancama_-_Latinica.pdf.html

Megaupload:
Kod:
http://www.megaupload.com/?d=ZTRJQU7Q

Rapidshare:
Kod:
https://rapidshare.com/files/2173140131/ZakonOPsihoaktivnimKontrolisanimSupstancama_-_Latinica.pdf
 

dr.manijak

Aktivan Član
08.07.2009
231
129
43
32
Ima tema.
Ali nisam video ovakav clanak.
Hvala

Edit:

Ali ovde nisam video nikakav spisak.
Kao naprimer.
Zabranjeno je imati ovo :

DMT/5meo-dmt
Efedru
Ergotamine
Khat

Zanima me jel ima neki clanak sa spiskom zabranjenih supstanci.
Ovde vidim da spominju marihuanu, psylocibe gljive, biljku kokaina, ali ne vidim i listu stvari koje su zabranjene.
 
16.11.2008
39
15
8
43
dr.manijak je napisao(la):
Zanima me jel ima neki clanak sa spiskom zabranjenih supstanci.
Ovde vidim da spominju marihuanu, psylocibe gljive, biljku kokaina, ali ne vidim i listu stvari koje su zabranjene.

Naravno da ima, a evo i linka:
Dokument je potpisao bivsi ministar zdravlja a zove se Resenje O Utvrdjivanju Opojnih Droga i Psihotropnih Supstanci

Hotfile:
Kod:
http://hotfile.com/dl/122385863/a8e5eff/ResenjeOUtvrdjivanjuOpojnihDrogaIPsihotropnihSupstanci-SlGlRS_24-05.pdf.html
 
24.07.2011
7
5
0
33
Pošto je uklonjeno sa linka, evo ovde pomenutog rešenja :sun2:

REŠENjE

O UTVRĐIVANjU OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH SUPSTANCI

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 24 od 15. marta 2005)

1.
Ovim rešenjem utvrđuju se opojne droge i psihotropne supstance, i to:
A) Opojne droge----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redni Opojna droga Hemijski naziv ili opis

broj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ALILPRODIN 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

2. ALFAMEPRODIN (alfa)-3-etil-1metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

3. ALFAMETADOL (alfa)-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

4. ALFA-METILFENTANIL N-(-((alfa)-metilfenetil)-4-piperidil)propionalid

5. ALFA-METILTIOFENTANIL N-(1-(1-metil-2-(2-tienil)etil)-4-piperidil)propionanilid

6. ALFAPRODIN alfa)-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

7. ALFACETILMETADOL (alfa)-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan

8. ALFENTANIL N(1-(2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil)-

: 91;16: 4-(metoksimetil)-4-piperidinil)-N-fenilpropanamid

9. ANILERIDIN etin estar 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-jarboksilnekiseline

10. ACETIL-ALFA-METILFENTANIL N-(1-((alfa)-metilfenetil)-4-piperidil)acetanilid

11. ACETILDIHIDROKODEIN 6-acetoksi-3-metoksi-N-metil-4,5 epoksi-morfinan

12. ACETILMETADOL 3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan

13. ACETORFIN 3-O-acetiltetrahidro-7(alfa)-(1-hidroksi-1-metilbutil-6,

: 91;22: 14-endo-etenooripavin

14. BEZITRAMID 1-(3-cijano-3,3-difenolpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-

: 91;24: benzimidazolinil)piperidin

15. BENZETIDIN etil estar 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

: 91;26:16. BENZILMORFIN 3-benzilmorfin

17. BETAMEPRODIN (beta)-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

18. BETAMETADOL (beta)-1,3-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

19. BETAPRODIN (beta)-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

20. BETA-DIHROKSI-3-METILFENTANIL N-(1-(beta)-hidroksifenetil)-3-metil-piperidil)propionanilid

21. BETA-HIDROKSIFENTANIL N-(1-(beta)-hidroksifenetil)-4-piperidil)propionanilid

22. BETACETILMETADOL (beta)-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan

23. BUTOFRANOL morfinan-3,14-diol-17-(ciklobutilmetil)

24. DEZOMORFIN dihidrodezoksimorfin

25. DEKSTROPROPOKSIFEN -4-(2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(pirolidinil)butil)-morfolin

26. DEKSTROPROPOKSIFEN (alfa)-(+)-4-diemtilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat

27. DIAMPROMID N-(2-(metilfenetilamino)propil)propionanilid

28. DIETILTIAMBUTEN 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-buten

29. DIMENOKSADOL 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenil acetat

30. DIMETILTIAMBUTEN 3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-buten

31. DIMEFEPTANOL 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol

32. DIOKSAFETIL-BUTIRAT etil-4-morfolino-2,2-difenil butirat

33. DIPIPANON 4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon

34. DIFENOKSILAT etil estar 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-

: 91;45: 4-karboksilne kiseline

35. DIFENOKSIN 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4-

: 91;47: karboksilna kiselina

36. DIHIDROETORFIN 7,8-dihidro-7(alfa)-(1-(R)-hidroksi-1-metilbutil)-

: 91;49: 6,14-endo-etanotetrahidrooripavin

37. DIHIDROKODEIN 6-hidroksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan

38. DIHIDROMORFIN 3,6-dihiroksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan

39. DROTEBANOL 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6(beta),14-diol

40. EKGONIN estri i derivati ekgonina koji se mogu prevesti u ekgonin ili kokain

41. ETILMETILTIAMBUTEN 3-etilmetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-buten

42. ETILMORFIN 3-etilmorfin

43. ETOKSERIDIN etil estar 1-(2-dihidroksietoksi)etil)-4-fenilpiperidin-

: 91;57: 4-karboksilne kiseline

44. ETONITAZEN 1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5-nitrobenzimidzol

45. ETORFIN tetrahidro-7(alfa)-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoetenooripavin

46. IZOMETADON 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon

47. KANABIS (indijska konoplja) kanabis biljka, smola kanabisa, ekstrakti i tinkture kanabisa

48. KETOBEMIDON 4-m-hidroksifenil-1-metil-4-propionil piperidin

49. KLONITAZEN 2-(p-hlorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol

50. KODEIN 3-metilmorfin

51. KODOKSIM dihidrokodeinon-6-karboksimetiloksim

 
24.07.2011
7
5
0
33
52. KOKA proizvodi od listova koka biljke koji sadrže više od 0,1%

kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke

53. KOKAIN metil estar benzoil-ekgonina

54. KONCENTRAT OPIJUMSKOG MAKA proizvodi dobijeni pri postupku ekstrakcije alkaloida iz

opijumskog maka, ako se ti proizvodi stavljaju u promet

55. LEFOMETORFAN* (-)-3-metoksi-N-metil-morfinan

: 91;72:56. LEVOMORAMID (-)-4-(2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil)mofrolin

57. LEVORGFANOL* (-)-3-hidroksi-N-metil-morfinan

58. LEVOFENACILMORFAN (-)3-hidroksi-N-fenacil-morfinan

: 91;75:59. METADON 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon

60. METADON intermedijer 4-cijano-2-dimetilamino-4,4-dienil butan

61. METAZOCIN 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan

62. METILDEZORFIN 6-metil-(delta)6-dezoksimorfin

63. METILDIHIDROMORFIN 6-metil-dihidromorfin

64. 3-METILFTIOFENTANIL N-(3-metil-1-(2-(2-tienil)etil)piperidil)propionanilid

65. 3-METILENTANIL N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

66. METOPON 5-metil-dihidromorfinon

67. MIROFIN miristil-benzil-morfin

68. MORAMID intermedijer 2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropan karboksilna kiselina

69. MORFERIDIN etil estar 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

70. MORFIN, glavni alkaloid

opijuma i opijumskog maka 7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metil-morfinan-3,6-diol

71. MORFIN METOBROMID i drugi derivati morfina na petovalentnom azotu.

Tu se naročito opdrazumevaju derivati N-oksi mofrina,

od kojih jejedan N-oksikodein

72. MORFIN-N-OKSID 3,6-dihidroksi-N-metil-4,5-epoksi-mofrinen-7-N-oksid

73. MPPP 1-metil-4-fenil-4-piperidionol propionat (estar)

74. NIKODIKODIN 6-nikotinil dihidrokodein

75. NIKOKODIN 6-nikotinil kodein

76. NIKOMORFIN 3,6-dinikotinil-morfin

77. NARACIMETADOL (+/-)-(ALFA)-3-ACETOKSI-6-METILAMINO-4,4-DIFENIL HEPTAN

78. NORKODEIN N-demetil kodein

79. NORLEVORFANOL (-)-3-hidroksi-morfinan

80. NORMETADON 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon

81. HORMORFIN demetil-morfin, (N-demetilovan morfin)

82. NORPIPANON 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon

83. OKSOKODON 14-hidroksi-dihidrokodeinon

84. OKSIMORFON 14-hidroksi-dihidrokodeinon

85. OPIJUM prirodni proizvod, koagulisanisok opijumskog maka.

Svi preparati koji se prave direktno odopijuma smatraju se

preparatima opijuma.Ako se perparati prave na direktno od opijuma,

već od mešavine opijumskih alkaloida, na primer pantopona,

omnopona i papaverina, oni se smatraju preparatima morfina.

86. PARA-FLUORFENTANIL 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilid

87. PEPAP 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (estar)

88. PETIDIN etil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina

89. PETIDIN intermedijer A 4-cijano-1-metil-4-fenil piperidin

90. PETIDIN intermedijer B etil estar 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

91. PETIDIN intermedijer C etil estar 4-fenil-1-(3-fenilapinopropil)piperidin-4-karboksilne kiseline

93. PIRITRAMID amid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)piperidin-

: 91;116: 4-karboksilne kiseline

94. PROPERIDIN izopropil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline

95. PROPIRAM N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropion amid

96. PROHEPTAZIN 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi-azacikloheptan

97. RACEMETORFAN (+/-)-3-metoksi-N-metil-morfinan

98. RACEMORAMID (+/-)-4-(2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil)morfolin

99. RACEMORFAN (+/-)-3-hidroksi-N-metil-morfinan

100. REMIFENTANIL metil estar 1-(metoksikarboniletil)-4-(fenilpropionilamino)

: 91;124: piperidin-4-karboksilne kiseline

101. SUFENTANIL N-(4-(metoksimetil)-1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil-)propionanilid

102. TEBAIN, alkaloid opijuma 6,7,8,14-tetradehidro-4,5-epoksi-3,6-dimetoksi-17-metil-morfinan

103. TEBAKON acetildihidrokodeinon

104. TILIDIN (+/-)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cikloheksen-1-karboksilat

105. TIOFENTANIL N-(1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil)propionanilid

106. TAMADOL (+/-)-trans-2-(dimetilaminometil)-1-(3-metoksifenil)cikloheksanol

107. TRIMEPERIDIN 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin

108. TRIHEKSIFENIDIL 1-cikloheksil-1-fenil-3-piperidinopropan-1-on

: 91;133:109. FENADOKSON 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon

110. FENAZOCIN 2'-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan

111. FENOMORFAN 3-hidroksi-N-fenetil-morfinan

112. FENAMPROMID N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid

113. FENOPERIDIN etil estar 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-

: 91;138: karboksilne kiseline

114. FENTANIL 1-fenetil-4-N-propionilanilino-piperidin

115. FOLKOLODIN morfolinoetilmorfin

116. FURETIDIN etil estar 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilšošerodom-

: 91;142: 4-karbonske kiseline

117. HERION diacetilmorfin

118. HIDROKODON dihidrokodeinon

119. HIDROKSIPETIDIN etil estar 4-m-hidroksifenil-1-metilpiperidin-4-karboksilne kiseline

120. HIDROMORFINOL 14-hidroksi-dihidromorfin

121. HIDROMORFON dihidromorfinon

122. *IZUZECI izomeri koji se posebno izuzimaju iz ovog sposka su:

DEKSTROMETORFAN((+)-3-metoksi-N-metil-morfinan) i

DEKSTORFAN ((+)-3-hidroksi-N-metilmofrinan)

Opojne droge su i:

123. IZOMERI ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi izomeri

opojnih droga iz ovog spiska, kad god je postojanje takvih izomera moguće

124. ESTRI I ETRI estri, etri i izomeri estra i etara opojnih druga iz ovog spiska,

kad god je postojanje takvih estara, etara i izomera estara i etara moguće,

takođe su obuhvaćeni ovim spiskom

125. SOLI soli svih opojnih droga sa ovog spiska, kao i soli njihovih estara,

etara i izomera, kad god je postojanje takvih soli moguće,

takođe su obuhvaćeni ovim spiskom


 
24.07.2011
7
5
0
33
B) Psihotropne supstance


1. ALOBARBITAL alborbiton 5,5-dialilbarbiturna kiselina

2. ALPROZOLAM 8-hlor-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo(4,3-a)(1,4)benzodiazepin

3. AMINEPTIN 7-(-10,11-dihidro-5H-dibenzo(a,d)ciklohepten-5-il)amino)

: 91;172: heptanonska kiselina

4. AMINOREKS 2-amino-5-fenil-2-oksazolin

5. AMOBARBITAL amobarbiton 5-etil-5-izopentilbarbiturna kiselina

6. AMFEPRAMON dietilpropion 2-(dietilamino)propiofenon

7. AMFETAMIN (+/-)-(alfa)-metilfenetilamim

8. BARBITAL barbiton 5,5-dietilbarbiturna kiselina

9. BENZFETAMIN N-benzil-N-(alfa)-dimetilfenetilamin

10. BRALOBARBITAL bralobarbiton 5-alil-5-(2-bromo-alil)barbiturna kiselina

11. BROLAMFETAMIN DOB (+/-)-4-broj-2,5-dimetoksi-(alfa)-metilfenetilamin

12. BROMAZEPAM 7-brom-1,3-dihidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

13. BROTIZOLAM 2-broj-4-(o-hlorfenil)-9-metil-6H-tieno(3,2-f)-s-triazolo-(4,3-a)

: 91;183: (1,4)diazepin

14. BUPRENORFIN 21-ciklopropil-7-(alfa)-((S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil)-

: 91;185: 6,14-endo-etano-6,7,8,14-terahidrooripavin

15. BUTALBITAL butalbiton 5-alil-5-izobutilbarbiturna kiselina

16. butobarbital, 5-butil-5-etilbarbutirna kiselina

: 91;188: butobarbiton

17. VINILBITAL vinilbiton 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturna kiselina

18. GRUTETIMID 2-etil-2-fenilglutarimid

19. GHB (gama)-hidroksibuterna kiselina

20. DEKSAMFETAMIN (+)-(alfa)-metilfenetilamin

21. DELORAZEPAM 7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro--2H-1,4-benzodiazepin-2-on

22. DET 3-(2-(dietilamino)etil)indol

23. DIAZEPAM 7-hlor-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

24. DMA (+/-)-2,5-dimetoksi-(alfa)-metilfenetilamin

25. DMT 3-(2-(dimetilamino)etil)indol

26. DMHP 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo

: 91;199: (b,d)piran-1-ol

27. DOET (+/-)-4-etil-2,5-dimetoksi-(alfa)-metilfenetilamin

28. DRONABINOL* delta-9-tetrahidro-

: 91;202: kanabinol i njegove

: 91;203: stereohemijske

: 91;204: varijante (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo

: 91;205: (bcd)piran-1-ol

29. ESTAZOLAM 8-hlor-6--fenil-4H-s-triazolo(4,3-a)(1,4)benzodiazepin

30. ETILAMFETAMIN N-etilamfetamin N-etil-(alfa)-metilfenetilamin

31. ETIL LOFAZEPAT etil-7-hlor-5-(o-fluorfenil)-2,3-dihidro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepin-

: 91;209: 3-karboksilat

32. ETINAMAT 1-etinilcikloheksanol karbamat

33. ETICIKLIDIN PCE N-etil-e-fenilcikloheksilamin

34. ETRIPTAMIN 3-(2-aminobutil)indol

35. ETHLORVINOL 1-hlor-3-etil-etil-1-penten-4-in-3-ol

36. ZIPEPROL (alfa)-((alfa)-metoksibenzil)-4-((beta)-metoksifenetil)-1-piperazinetanol

37. ZOLPIDEM N,N,6-trimetil-2-p-olilimidazo(1,2-a)piridin-3-acetamid

38. KAMAZEPAM 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-

: 91;217: 2-on dimetilkarbamat (estar)

39. KATIN (+)-norpseudoefedrin (+)-(S)-(alfa)-((S)-1-aminoetil)benzil alkohol

40. KATINON (-)-(S)-2-aminopropiofenon

41. KETAZOLAM 11-hlor-8,12b-dihidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-(1,3)oksazino(3,2-d)

: 91;221: (1,4)benzodiazepin-4,7(6H=-dion

42. KLOBAZAM 7-hlor-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

43. KLOKSAZOLAM 10-hlor-11b-(o-hlorfenil)-2,3,7,11b-tetraidro-oksazolo-(3,2-d)(1,4)

: 91;224: benzodiazepin-6(5H)-on

44. KLONAZEPAM 5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepibn-2-on

45. KLORAZEPAT 7-hlor-2,3-dihidro-2-okso-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboksilna

: 91;227: kiselina

46. KLOTIAZEPAM 5-(o-hlorfenil)-7-etil-1,3-dihidro-1-metil-2H-tieno(2,3-e)-1,4-

: 91;229: diazepin-2-on

47. LEVAMFETAMIN (-)-(R)-(alfa)-metilfenetilamin

48. levometamfetamin (-)-N,(alfa)-dimetilfenetilamin

49. LEFETAMIN SPA (-)-N,N-dimetil-1,2-difeniletilamin

50. (+)-LIZERGID LSD, LSD-25 9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolin-8(beta)-karboksamid

51. LOPRAZOLAM 6-(o-hlorfenil)-2,4-dihidro-2-((4-metil-1-piperazinil)metilen)-

: 91;235: 8-nitro-1H-imidazo(1,2-a)(1,4)benzodiazepin-1-on

52. LORAZEPAM 7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

53. LORMETAZEPAM 7-hlor-5-(o-hlorfenil)-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-2H-1,4-

: 91;238: benzodiazepin-2-on

54. MAZINDOL 5-(p-hlorfenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo(2,1-a)izoindol-5-ol

55. MDE, N-etil MDA (+/-)-N-etil-(alfa)-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

: 91;241:56. MDMA, ekstazi (+/-)-N-(alfa)-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

: 91;242:57. meskalin 3,4,5-trimetoksifenetilamin

: 91;243:58. 4-metilaminoreks (+/-)-cis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolin

: 91;244:59. metkation 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on

60. MEDAZEPAM 7-hlor-2,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin

61. MEZOKARB 3-(a-metilfenetil)-N-(fenikarbamoil)sindnon imin

62. MEKLOKVALON 3-(o-hlorfenil)-2-metil-4(3H)-hinazolinon

63. MEPROBAMAT 2-metil-2-propil-1,3-propandiol dikarbamat

64. METAKVALON 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-hinazolinon

65. METAMFETAMIN spid (+)-(S)-N,(alfa)-dimetilfenetilamin

RACEMAT (2)-N,(alfa)-dimetilfenetilamin

67. METILFENIDAT metil estar 2-fenil-2-(2-piperidil)sirćetne kiseline

68. METIL-

FENOBARBITAL metilfenobarbiton 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturna kiselina

69. METIPRILON 3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidin-dion

70. MEFENOREKS N-(3-hlorpropil)-(alfa)-metilfenetilamin

71. MMDA 5-metoksi-(alfa)-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

72. N-hidroksi MDA (+/-)-N-((alfa)-metil-3,4-(metilendioksi)fenetil)hidroksilamin

73. 4-MTA (alfa)-metil-4-metiltiofenetilamin

74. MIDAZOLAM 8-hlor-6-(0-fluorfenil)-1-metil-4H-imidazo(1,5-a)(1,4)benzodiazepin

75. NIMATAZEPAM 1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

76. NITRAZEPAM 1,3-dihidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

77. NORDAZEPAM 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

78. OKSAZEPAM 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

79. NITRAZEPAM 10-hlor-2,3,7,11b-tetrahidro-2-metil11b-feniloksazol(3,2-d)

: 91;266: (1,4)benzodiazepin-6(5H)-on

80. paraheksil 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo(b,d)piran-1-ol

81. PEMOLIN 2-amino-5-fenil-2-oksazolin-4-on

82. PENZAZOCIN (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)

: 91;270: -2,6-metano-3-benzacozin-8-ol

83. PENTOBARBITAL pentobarbiton 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

84. PINAZEPAM 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2-propinil)2H-1,4-benzodiazepin-2-on

85. PIPRADOL 1,1-difenil-1-(2-piperidil)metanol

86. PIROVALERON 4'-metil-2-(1-pirolidinil)valerofenon

 
24.07.2011
7
5
0
33
87. PMA p-metoksi-(alfa)-metilfenetilamin

88. PRAZEPAM 7-hlor-1-(ciklopromiletil)-1,3-dihidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

89. PROPILHEKSEDRIN dl-1-cikloheksil-2-metil-amino propan

90. PSILOCIBIN 3-(2-dimetilamino)etil)indol-4-il dihidrogen fosfat

91. psilocin 3-(2-(dimetilamino)etil)indol-4-ol

92. ROLICIKLIDIN PHP,PCPY 1-(1-fenilcikloheksil)pirolidin

93. SEKBUTABARBITAL sekbutabarbiton 5-sec-butil-5-etilbarbiturna kiselina

94. SEKOBARBITAL sekobarbiton 5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturna kiselina

95. STP, DOM 2,5-dimetoksi-(alfa),4-dimetilfenetilamin

96. TEMAZEPAM 7-hlor-1,3-dihidro-3-hidroksi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

97. TENAMFETAMIN MDA (alfa)-metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin

98. TEHNOCIKLIDIN TCP 1-(1-(2-tienil)cikloheksil)piperidin

99. TETRAZEPAM 7-hlor-5-(1-cikloheksen-1-il)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-

: 91;288: benzodiazepin-2-on

100. tetrahidrokanabinol sledeći izomeri i njihove stereohemijske varijante:

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo(b,d)piran-1-ol

: 91;291: (9R-10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo

: 91;292: (b,d)piran-1-ol

: 91;293: (6aR,9R,10R)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo

: 91;294: (b,d)piran-1-ol

: 91;295: (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentuil-6H-dibenzo

: 91;296: (b,d,)piran-1-ol

: 91;297: 6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo(b,d)piran-1-ol

: 91;298: (6aR,10aR)-6a, 7,8,9,10,10a-heksahidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-

: 91;299: 6H-dibenzo(b,d)piran-1-ol

101. TMA (+/-)-3,4,5-trimetoksi-alfa)-metilfenetilamin

102. TRIAZOLAM 8-hlor-6-(o-hlorfenil)-1-metil-4H-s-triazolo(4,3-a)(1,4)benzodiazepin

103. FENCIKLIDIN RSR 1-(1-fenicikloheksil)piperidin

104. FENETILIN 7-(2-((alfa)-metilfenetil)amino)tetil)teofilin

105. FENMETRAZIN 3-metil-2-fenilmofrolin

106. FENDIMETRAZIN (+)-(2A,3S)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolin

107. FENKAMFAMIN N-etil-3-fenil-2-norbornanamin

108. FENOBARBITAL fenobarbiton 5-etil-5-fenilbarbuturna kiselina

: 91;308:109. FENPROPOREKS (+/-)3-((alfa)-metilfenetil)amino)propionitril

110. FENTERMIN (alfa),(alfa)-dimetilfenetilamin

111. FLUDIAZEPAM 7-hlor-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

112. FLUNITRAZEPAM 5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

113. FLURAZEPAM 7-hlor-1-(2-(dietilamini)etil)-5-(o-fluorfenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-

: 91;313: benzodiazepin-2-on

114. HALAZEPAM 7-hlor-1,3-dihidro-5-fenil-1-(2,2,2-trifluoretil)-2H-1,4-benzodiazepin-

: 91;315: 2-on

115. HALOKSAZOLAM 10-brom-11b-(o-fluorfenil)2,3,5,11b-tetrahidrooksazolo(3,2-d)

: 91;317: (1,4)benzodiazepin-6(5H)-on

116. HLORDIAZEPOKSID 7-hlor-2-(metilamino)-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepin-4-oksid

117. 2-CB 4-brom-2,5-dimetoksifenetilamin

118. CIKLOBARBITAL ciklobarbiton 5-(1-cikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturna kiselina

119. *NAPOMENA internacionalni nezaštićeni naziv se odnosi sam o najednu od

stereohemijskih varijanti delta-9-tetrahidro-kanabinola, naime na:

(-)-trans-delta-9-tetrahidrokanabinol

Psihotropne supstance su i:

120. STEREOIZOMERI ukoliko nisu posebno izuzeti, ovim spiskom su obuhvaćeni i svi

stereoizomeri psihotropnih supstanci iz ovog spiska, kad god je

postojanje takvih stereozomera moguće

121. SOLI soli svih psihotropnih supstanci sa ovog spiska, kad god je postojanje

takvih soli moguće, takođe su obuhvaćeni ovim spiskom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.
Danom stupanja na snagu ovog rešenja, prestaje da važi Rešenje o utvrđivanju opojnih droga ("Službeni list SRJ", broj 44/02).

3.
Ovo rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Broj 515-08-5229/2004-05
U Beogradu, 28. februara 2005. godine
Ministar, prof. dr Tomica Milosavljević, s. r. ( aka Tomica Mengele :icon_lol: )
 
05.10.2012
1
0
0
35
Zdravo! Jedan kveščn samo... S obzirom da N-N-Dimetiltriptamin nije na spisku, da li to znači da mogu da poručim i uvezem Mimosu Hostilis i slične biljke koje ga sadrže? A da naravno ne zaglavim robiju..:/
 
20.08.2013
25
33
13
Escobar, u Srbiji, DMT se nalazi na Spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, lista 4, redni broj 7. Zbog različitih konvencija o pisanju hemijskih naziva, uvek na spisku potraži supstancu prema univezalnom CAS broju, za DMT je 61-50-7. Prema Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, ne možeš da uvezeš, poseduješ, koristiš itd. DMT, niti biljke iz kojih se može dobiti. Zakon je tu nejasan oko kaznenih odredbi, ali rizikuješ najmanje ili a) krivičnu prijavu za nedozvoljeno posedovanje opojnih droga po Krivičnom zakoniku RS, član 246a (novčana kazna ili zatvor do 3 godine), ili b ) prekršajnu prijavu prema Zakonu o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, član 113 (40.000-50.00 din), ili c) obe prijave.