Economist magazin

Hempatia Soma Seeds Herbies Headshop

GreenMan

Grizem beton,zvacem armaturu
Vutra Veteran
24.10.2004
1.802
166
88
47
www.legalizacija.org
Pazite kad se i u ovako ozbiljnim magazinima prica o vutri :

Šta ne treba da znate o marihuani
Zdravstveni zvaniènici u Ženevi zabranili su objavljivanje rezultata politièki osetljive analize koja potvrðuje ono što hipi veterani znaju veæ decenijama: kanabis je bezbedniji od alkohola i duvana. Analize ukljuèuju ne samo èinjenicu da je kanabis ilegalan, a kolièina koja se godišnje potroši širom sveta naèini manje zla sveukupnoj zdravstvenoj situaciji nego duvan i alkohol, veæ sadrži i pretpostavku da bi rezultati bili slièni kao kad bi bio u legalnoj prodaji. Ovo istraživanje trebalo je da se pojavi u izveštaju o štetnim efektima kanabisa koji je u decembru prošle godine objavila Svetska zdravstvena organizacija (WHO), ali je odbaèeno u poslednjem trenutku, posle duge i napete debate izmeðu zvaniènika WHO, eksperata za kanabis koji su saèinili izveštaj i grupe spoljnih savetnika.

I straživanje je ocenjeno kao štetno i sumnjivo, uz obrazloženje da bi moglo da posluži grupama koje se bore za legalizaciju marihuane, ali je dokument procurio u javnost i pojavio se u magazinu New Scientist. Objavljivanje dokumenta obrazloženo je potrebom da se ukinu dvostruki standardi u proceni štetnih materija i ukazuje na zakljuèke istraživanja da je kanabis, ako ne zdraviji, samo poðednako štetan kao alkohol i duvan, ali ne izaziva neke od posledica koje su uobièajene kod duvana i alkohola. Primera radi, kanabis ne pojaèava agresivnost, niti šteti trudnoæi kao alkohol, ali dugotrajna upotreba može dovesti do slabljenja sposobnosti pamæenja i uèenja. Izveštaj kaže da i alkohol i kanabis mogu izazvati psihoze kod nestabilnih osoba i navodi dokaze da pušenje marihuane doprinosi oboljevanju od raka disajnih organa kao i u sluèaju upotrebe duvana.

a evo ga i link da vidite,ako laze koza ne laze rog :)

http://www.ekonomist.co.yu/magazin/em132/nauka/v.htm