Zakoni

Hesi Hempatia Seedstockers Soma Seeds Herbies Headshop
03.06.2006
22
0
0
Ovdje su neki od clanaka koji su mi se cinili zanimljivima, pa kome se da neka procita.


ZAKON O POLICIJI


Èlanak 6.


Kada fizièka ili pravna osoba podnese prijavu protiv policijskog službenika ili ustrojstvene jedinice, smatrajuæi da su joj nezakonitom ili nepravilnom radnjom policijskog službenika povrijeðena njena prava, obaveza je izvijestiti podnositelja prijave o utvrðenom èinjeniènom stanju i poduzetim mjerama u roku od 30 dana od dana prijama prijave.


Èlanak 16.


Policijske ovlasti propisane ovim Zakonom su:

1. provjera i utvrðivanje identiteta osoba i predmeta,

2. pozivanje,

3. dovoðenje,

4. traganje za osobama i predmetima,

5. privremeno ogranièenje slobode kretanja,

6. davanje upozorenja i zapovijedi,

7. privremeno oduzimanje predmeta,

8. poligrafsko testiranje,

9. pregled prostorija, prostora, objekata i dokumentacije,

10. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava,

11. osiguranje i pregled mjesta dogaðaja,

12. zaprimanje prijava,

13. javno raspisivanje nagrade,

14. snimanje na javnim mjestima,

15. uporaba sredstava prisile,

16. zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba,

17. prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka.

Policijske ovlasti iz stavka 1. ovoga èlanka primjenjuje policijski službenik.


Èlanak 19.


U primjeni policijskih ovlasti policijski službenik je dužan postupati èovjeèno i poštivati dostojanstvo, ugled i èast svake osobe te druga temeljna prava i slobode èovjeka.

Policijski službenik dužan je prije poèetka primjene policijske ovlasti predstaviti se pokazivanjem službene znaèke i službene iskaznice.

Iznimno, policijski službenik neæe se predstaviti na naèin odreðen u stavku 1. ovoga èlanka, ako stvarne okolnosti primjene policijske ovlasti ukazuju da bi to moglo ugroziti postizanje njenoga cilja. U tom sluèaju policijski službenik æe tijekom izvršenja policijske ovlasti na svoje svojstvo upozoriti rijeèju �Policija!�.

Èim prestanu okolnosti iz stavka 2. ovoga èlanka, policijski službenik predstavit æe se na naèin odreðen stavkom 1. ovoga èlanka.


Èlanak 21.

Primjena policijske ovlasti mora biti razmjerna potrebi zbog koje se poduzima.

Primjena policijske ovlasti ne smije izazvati veæe štetne posljedice od onih koje bi nastupile da policijska ovlast nije primijenjena.

Izmeðu više policijskih ovlasti, primijenit æe se ona kojom se s najmanje štetnih posljedica i u najkraæem vremenu postiže njen cilj.


Èlanak 22.


Policijske ovlasti policijski službenik primjenjuje prema vlastitoj odluci, po zapovijedi nadreðenog službenika i po nalogu nadležnog tijela.

Policijski službenik dužan je izvršiti zapovijed nadreðenog službenika i nalog nadležnog tijela, a neæe ih izvršiti ako bi time poèinio kazneno djelo.


Èlanak 24.


Policijske ovlasti prema maloljetnim osobama, mlaðim punoljetnim osobama i u predmetima kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika primjenjuju policijski službenici posebno osposobljeni za poslove suzbijanja maloljetnièke delinkvencije.

Iznimno, policijske ovlasti primijenit æe drugi policijski službenik ako zbog okolnosti sluèaja ne može postupati policijski službenik posebno osposobljen za poslove suzbijanja maloljetnièke delinkvencije.

Policijske ovlasti prema maloljetnoj osobi primjenjuju se u nazoènosti njenog roditelja ili skrbnika, osim ako zbog posebnih okolnosti ili neodgodivosti postupanja to nije moguæe.


Èlanak 25.

Ovlast provjere identiteta osobe primijenit æe se prema osobi:

1. koju treba uhititi, dovesti, zadržati ili uputiti nadležnim tijelima državne vlasti,

2. od koje prijeti opasnost koja zahtijeva policijsko postupanje,

3. nad kojom se obavlja pregled ili pretraga ili se poduzimaju druge zakonom propisane mjere i radnje,

4. koja se zatekne u tuðem domu, objektu i drugim prostorima ili u prijevoznom sredstvu nad kojim se obavlja pregled ili pretraga, ako je provjera identiteta potrebna,

5. koja se zatekne na prostoru ili u objektu na kojem je privremeno ogranièena sloboda kretanja, ako je provjera identiteta potrebna,

6. koja prijavljuje izvršenje kaznenog djela, prijestupa ili prekršaja ili poèinitelje tih djela, odnosno priopæava obavijesti od interesa za rad policije,

7. koja svojim ponašanjem izaziva sumnju da je poèinitelj kaznenog djela prijestupa ili prekršaja ili da ga namjerava poèiniti ili po osobnom izgledu nalikuje osobi za kojom se traga,

8. koja se zatekne na mjestu izvršenja kaznenog djela, prijestupa ili prekršaja,

9. koja se nalazi na mjestu na kojem je iz sigurnosnih razloga nužno utvrditi identitet svih osoba ili pretežnog broja osoba,

10. na opravdani zahtjev službenih osoba tijela državne uprave, pravnih ili fizièkih osoba.

Opravdanim zahtjevom iz stavka 1. toèke 10. ovoga èlanka smatra se zahtjev iz kojeg je vidljivo da su službenim osobama takvi podaci nužni za zakonito postupanje ili da je fizièkim osobama povrijeðeno neko pravo.

Policijski službenik dužan je upoznati osobu s razlogom provjere njenog identiteta.


Èlanak 29.

Dopušteno je pozivati na obavijesni razgovor osobu za koju se osnovano može pretpostaviti da raspolaže s obavijestima nužnim za obavljanje policijskih poslova iz èlanka 3. stavka 1. toèke 1. do 4. ovoga Zakona.

U pozivu se mora naznaèiti naziv, mjesto i adresa ustrojstvene jedinice Ministarstva, razlog, mjesto i vrijeme pozivanja.

Osoba koja se odazvala pozivu ili je bila prisilno dovedena, a odbije dati obavijest, ne smije se ponovno pozivati zbog istog razloga.

O obavljenoj dostavi sastavlja se potvrda (dostavnica).

(Èlanak 3.)

Policijski poslovi utvrðeni ovim Zakonom su:

1. zaštita života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osobe,

2. zaštita imovine,

3. sprjeèavanje i otkrivanje kaznenih djela, prijestupa i prekršaja,

4. traganje za poèiniteljima kaznenih djela, prijestupa i prekršaja i njihovo dovoðenje nadležnim tijelima,


Èlanak 32.

Osobu se smije dovesti na temelju pisanog naloga izdanog od suda.

U smislu stavka 1. ovoga èlanka, osobe se smiju dovesti u prostorije Ministarstva, drugog nadležnog tijela državne uprave ili do mjesta odreðenog nalogom.

Policijski službenik dužan je osobi koju treba dovesti predati nalog iz stavka 1. ovoga èlanka.

Policijski službenik neæe uruèiti nalog iz stavka 1. ovoga èlanka osobi za koju se osnovano sumnja da æe pružiti otpor.

Osobu se smije dovesti u vremenu od 6.00 do 22.00 sata.

Iznimno kada je dovoðenje nužno radi poduzimanja policijskih poslova koji ne trpe odgodu, osobu se smije dovesti i izvan vremena utvrðenog u stavku 5. ovoga èlanka.

Dovoðenje smije biti poduzeto najranije šest sati prije odreðenog roka za dovoðenje, ako se mora obaviti unutar županije u kojoj je osoba zateèena. Kada se dovoðenje mora obaviti izvan županije zatjecanja osobe, dovoðenje može trajati najdulje dvadeset èetiri sata.


Èlanak 33.

Bez pisanog naloga smije se dovesti osobu:

1. za koju treba utvrditi identitet,

2. za kojom je raspisana potraga.


Èlanak 34.

Odredbe o dovoðenju ne primjenjuju se prema osobi èije je kretanje znatno otežano zbog bolesti, iznemoglosti ili trudnoæe te osobi za koju se opravdano pretpostavlja da bi joj se dovoðenjem bitno pogoršalo zdravlje. O tim èinjenicama mora se izvijestiti tijelo koje je izdalo nalog za dovoðenje.

Odredbe o dovoðenju ne primjenjuju se prema osobi koja obavlja takve poslove koji se ne smiju prekidati sve dok joj se ne osigura odgovarajuæa zamjena.


Èlanak 35.


Policijski službenik dužan je osobu koju dovodi, prije dovoðenja upoznati s razlozima dovoðenja, pravu na obavještavanje obitelji ili drugih osoba te pravu na branitelja.


Èlanak 43.


Policijski službenik privremeno æe oduzeti predmet:

1. kada okolnosti sluèaja ukazuju da je odreðeni predmet namijenjen izvršenju kaznenog djela, prijestupa ili prekršaja,

2. kad je radi zaštite opæe sigurnosti oduzimanje predmeta prijeko potrebno,

3. koji osoba kojoj je oduzeta sloboda ima uz sebe i može ga uporabiti za samoozljeðivanje, napad ili bijeg.

O privremenom oduzimanju predmeta policijski službenik dužan je izdati potvrdu. Potvrda mora sadržavati znaèajke privremeno oduzetog predmeta po kojima se on razlikuje od drugih predmeta te podatke o osobi od koje je predmet oduzet.


Èlanak 46.

Policijski službenik ovlašten je nad osobom od koje traži obavijesti primijeniti poligrafsko ispitivanje nakon što osobu upozna s radom ureðaja i nakon što osoba izrazi pisanu suglasnost.

Policijski službenik dužan je prekinuti primjenu poligrafskog ispitivanja ukoliko osoba od koje se traže obavijesti, nakon što je dala pisanu suglasnost, izjavi da istu povlaèi.


Èlanak 47.


Poligrafskom testiranju ne smije se podvrgnuti:

1. osoba koja je pod utjecajem alkohola ili pod utjecajem opojnih droga ili drugih psihoaktivnih tvari,

2. osoba koja ima ozbiljna srèana oboljenja,

3. osoba u stresnom stanju,

4. osoba koja uzima lijekove za smirenje,

5. osoba koja pokazuje vidljive znakove duševne bolesti ili poremeæenosti,

6. osoba koja osjeæa intenzivnu fizièku bol,

7. trudnica i rodilja.


Èlanak 49.


Policijski službenik ovlašten je obaviti pregled osobe, predmeta kojeg osoba nosi sa sobom i prometnog sredstva kada je to nužno radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samoozljeðivanje.

Pregledom osobe u smislu stavka 1. ovoga èlanka, smatra se uvid u sadržaj odjeæe i obuæe.

Pregledom prometnog sredstva u smislu stavka 1. ovoga èlanka, smatra se pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora prometnog sredstva i predmeta koji se prevoze.

Pregled predmeta koji osoba nosi sa sobom obuhvaæa pregled predmeta koje su kod osobe ili u njezinoj izravnoj blizini ili predmeta osobe po èijem se nalogu u njezinoj pratnji oni prevoze.

Pregled osobe mora obaviti osoba istoga spola, osim sluèajeva kada je neophodan žuran pregled osobe radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samoozljeðivanje.

Prilikom pregleda policijski službenici ovlašteni su koristiti tehnièka sredstva i službenog psa.

Pri poduzimanju mjera iz stavka 1. ovoga èlanka policijski službenik ovlašten je nasilno otvoriti zatvoreno prometno sredstvo ili predmet kojeg osoba nosi sa sobom.

Ako postoje osnove sumnje da pregledavana osoba kod sebe, u prometnom sredstvu ili u predmetu kojeg nosi sa sobom posjeduje predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku ili postupku pred prekršajnim sudom, policijski službenik ovlašten je zadržati osobu do pribavljanja naloga za pretragu, a najduže šest sati.


Èlanak 53.


Snimanjem na javnim mjestima razumijeva se trajni akustièki i video nadzor nad javnim mjestima gdje se uèestalo èine kaznena djela, prijestupi ili prekršaji radi njihovog sprjeèavanja.

Kada postoji opasnost da prilikom javnog okupljanja doðe do ugrožavanja života i zdravlja ljudi te imovine, policijski službenik ovlašten je obaviti video snimanje ili fotografiranje javnog skupa.

Policija mora namjeru o provoðenju aktivnosti iz stavka 1. i 2. ovoga èlanka javno priopæiti.


Èlanak 54.


Sredstva prisile u smislu ovoga Zakona su: tjelesna snaga, palica, sredstva za vezivanje osobe, ureðaj za prisilno zaustavljanje motornog vozila, službeni psi, kemijska sredstva, službeni konji, vatreno oružje, ureðaj za izbacivanje mlazova vode, posebna vozila i posebne vrste oružja i eksplozivna sredstva.

Sredstva prisile smiju biti uporabljena radi zaštite života ljudi, svladavanja otpora, sprjeèavanja bijega ili odbijanja napada, ako mjere upozorenja i zapovijedi ne jamèe uspjeh.

Policijski službenik uvijek æe uporabiti najblaže sredstvo prisile koje jamèi uspjeh.

Osoba protiv koje su ispunjeni uvjeti za uporabu sredstava prisile neæe se upozoriti ukoliko bi isticanje upozorenja dovelo u pitanje izvršenje službene radnje.


Èlanak 55.

Uporabom tjelesne snage u smislu ovoga Zakona smatra se uporaba razlièitih zahvata borilaèkih vještina ili njima sliènih postupaka na tijelu druge osobe, kojima je cilj odbijanje napada ili svladavanje otpora osobe uz nanošenje najmanjih štetnih posljedica.


Èlanak 56.

Uporaba palice dopuštena je ako su blaži naèini uporabe tjelesne snage bezuspješni ili ne jamèe uspjeh.


Èlanak 59.


Službeni pas smije se uporabiti kao sredstvo prisile u sluèajevima kada:

1. su ispunjeni uvjeti za uporabu tjelesne snage ili palice,

2. su ispunjeni uvjeti za uporabu vatrenog oružja,

3. se uspostavlja narušeni javni red i mir.

U sluèajevima iz stavka 1. toèke 2. ovoga èlanka službeni pas smije se koristiti i bez zaštitne košare, a u sluèajevima iz toèke 1. i 3. samo sa zaštitnom košarom.


Èlanak 62.

Policijski službenik ovlašten je uporabiti vatreno oružje ako su druga sredstva prisile korištena bezuspješno ili ne jamèe uspjeh.

Policijski službenik ovlašten je uporabiti vatreno oružje kada na drugi naèin ne može:

1. zaštiti svoj život i život drugih ljudi,

2. sprijeèiti izvršenje kaznenog djela za koje se može izreæi kazna zatvora u trajanju od pet godina i više,

3. sprijeèiti bijeg osobe zateèene u izvršenju kaznenoga djela za koje se može izreæi kazna zatvora od deset godina ili teža ili osobe za kojom je raspisana potraga zbog izvršenja takvoga kaznenog djela,

4. sprijeèiti bijeg osobe koja je uhiæena zbog izvršenja kaznenih djela iz toèke 3. ovoga stavka ili osobe za kojom je raspisana potraga radi bijega s izdržavanja kazne zatvora za ta kaznena djela.

Prije uporabe vatrenog oružja policijski službenik æe uputiti usmeno upozorenje �stoj, policija!� a nakon toga drugi poziv �stoj, pucat æu!�.

Upozorenje iz stavka 3. ovoga èlanka neæe se upuæivati ukoliko bi se time dovelo u pitanje izvršenje službene zadaæe.


Èlanak 63.


Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena kada dovodi u opasnost život drugih osoba, osim ako je uporaba vatrenog oružja jedino sredstvo za obranu od izravnog napada ili opasnosti.

Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena protiv maloljetnika osim kada je uporaba vatrenog oružja jedini naèin za obranu od napada ili opasnosti.


Èlanak 64.


Policijski službenik ovlašten je uputiti zapovijed skupini osoba da se raziðe ako se skupina protupravno okupila i protupravno se ponaša te tako može izazvati nasilje.

Ako se skupina ne raziðe, dopušteno je uporabiti sljedeæa sredstva prisile:

1. posebna motorna vozila,

2. tjelesna snaga,

3. palica,

4. kemijska sredstva,

5. mlazovi vode,

6. službeni pas,

7. službeni konj.

Sredstva iz stavka 2. ovoga èlanka dopušteno je uporabiti samo po zapovijedi naèelnika policijske uprave ili policijskog službenika kojeg on ovlasti.


Èlanak 68.


Kada su sredstva prisile uporabljena u granicama ovlasti iskljuèena je odgovornost policijskog službenika koji ih je uporabio.

Kada se protiv policijskog službenika vodi kazneni postupak zbog uporabe sredstava prisile ili drugih radnji u obavljanju službenog posla, Ministarstvo æe mu osigurati besplatnu pravnu pomoæ u tom postupku.

Ministarstvo æe osigurati besplatnu pravnu pomoæ i graðaninu koji je pružio pomoæ policijskom službeniku, ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog radnje poèinjene u vezi s pružanjem pomoæi.


Èlanak 72.


Policija vodi evidencije:

1. osoba kojima je po bilo kojem osnovu oduzeta sloboda (uhiæenje, zadržavanje, dovoðenje, i dr.),

2. osoba za koje postoji osnovana sumnja da su poèinile kaznena djela, prijestupe i prekršaje,

3. poèinjenih kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, prijestupa, prekršaja i osoba ošteæenih tim djelima,

4. poèinjenih kaznenih djela nepoznatih poèinitelja koja se progone po privatnoj tužbi,

5. traženih osoba i predmeta te osoba kojima je zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku,

6. provjere identiteta osoba,

7. osoba nad kojima je provedeno utvrðivanja identiteta, daktiloskopiranih osoba, fotografiranih osoba i DNA pretraga,

8. operativnih izvješæa, operativnih izvora saznanja i osoba pod posebnom policijskom zaštitom,

9. dogaðaja,

10. uporabljenih sredstava prisile,

11. predstavki graðana.


Èlanak 84.


Za policijske službenike utvrðuju se sljedeæa zvanja:

- policajac,

- viši policajac,

- policijski narednik,

- viši policijski narednik,

- policijski inspektor,

- viši policijski inspektor,

- samostalni policijski inspektor,

- glavni policijski inspektor,

- policijski savjetnik i

- glavni policijski savjetnik.


Èlanak 85.


Plaæa policijskog službenika sastoji se od osnovne plaæe i dodataka na plaæu.

Osnovnu plaæu èini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je policijski službenik rasporeðen i osnovice za izraèun plaæe, uveæane za 0,5% za svaku godinu navršenoga radnog staža.

Osnovica za izraèun osnovne plaæe policijskog službenika utvrðuje se na naèin ureðen propisima o državnim službenicima.


PRAVILNIK O NAÈINU POLICIJSKOG POSTUPANJA


Èlanak 96.

Policijski službenik dužan je uhiæenoj osobi dati sljedeæu pouku:

»Uhiæeni ste zbog (naziv kažnjivog djela zbog kojeg je uhiæena), niste dužni iskazivati, imate pravo na branitelja i obavještavanje obitelji.«

Iznimno, u pouci iz stavka 1. ovog èlanka ne mora se izreæi toèan naziv kažnjivog djela, veæ ga je dovoljno pobliže odrediti ako je osoba zateèena u poèinjenju tog djela.


Kad je uhiæena osoba gluha ili nijema, omoguæit æe joj se struèna osoba zbog komunikacije.

Kad je uhiæena osoba u takvom stanju da ne može shvatiti znaèenje pouke iz stavka 1. ovog èlanka (teško alkoholizirana, duševno bolesna i dr.) ili je u trajnom stanju pružanja otpora ili se otpor opravdano oèekuje, davanje pouke odgodit æe se do prestanka takvog stanja.


Èlanak 114.

Policijski službenik dužan je službu obavljati odjeven i opremljen sukladno propisima.

Policijski službenik ne smije obavljati policijske poslove ako je pod utjecajem alkohola ili omamljujuæih sredstava koja utjeèu na njegovo tjelesno i duševno stanje.


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE


Èlanak 24.

Nitko ne može biti uhiæen ili pritvoren bez pisanoga, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti proèitan i uruèen uhiæeniku prilikom oduzimanja slobode.

Bez sudbenoga naloga redarstvo može uz obvezu da je odmah preda sudu uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je poèinila teško kazneno djelo odreðeno zakonom. Uhiæena osoba mora odmah na naèin njoj razumljiv biti obaviještena o razlozima uhiæenja, te o svojim pravima utvrðenima zakonom.

Svaka se osoba koja je uhiæena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu, koji æe bez odgode odluèiti o zakonitosti lišenja slobode.Èlanak 25.

Sa svakim se uhiæenikom i osuðenikom mora postupati èovjeèno i poštivati njegovo dostojanstvo.

Tko je god pritvoren i optužen zbog kaznenog djela, ima pravo u najkraæem roku, odreðenom zakonom, biti izveden pred sud i u zakonskom roku osloboðen ili osuðen.

Pritvorenik se, uz zakonsko jamstvo, može pustiti da se brani sa slobode.

Svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuðen ima, u skladu sa zakonom, pravo na odštetu i javnu ispriku.


Èlanak 28.

Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoænom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.


Èlanak 34.

Dom je nepovrediv.

Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži.

Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazoèni pri pretrazi doma ili drugoga prostora.

U skladu s uvjetima što ih predviða zakon, redarstvene vlasti mogu i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana uæi u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazoènosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhiæenju ili radi hvatanja poèinitelja kaznenog djela odnosno otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu veæeg opsega.

Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu poèinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazoènosti svjedoka.Èlanak 35.


Svakom se jamèi štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i èasti.
 

Growimir

Aktivan Član
10.07.2006
309
16
0
Mozes to ovjesit macku o rep kad te hoce sjebat sjebat ce te kako hoce, mnogi su zatvoreni na osnovu jednog glasa i pretresa bez naloga..zakon sluzi samo da odvjetnici zarade pare..
 

oz

Vutra Veteran
Poznanik Foruma
06.03.2008
1.401
7.629
258
Ushuaia, Patagonia
Growimir je napisao(la):
Mozes to ovjesit macku o rep kad te hoce sjebat sjebat ce te kako hoce, mnogi su zatvoreni na osnovu jednog glasa i pretresa bez naloga..zakon sluzi samo da odvjetnici zarade pare..
Ima i tu istine,ali dobro je ipak poznavat zakone,takon da i ti njih možeš ponekad zajebat
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
totalno sam zaboravio na ove tekstove

ovo zaslužuje neko istaknutije mjesto na l.orgu

to je nešto tipa barry cooper,bivšeg policajca koji daje savjete kako sakriti vutru
jedan od žeščih savjeta mi je da treba urinom od lisice (koji se može u americi kupit u trgovinama za lov) pošpricati gume od auta jer se na taj način psima odvraća pažnja.
također i mačka odvraća pozornost..